Trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą Do tej grupy zaliczyć możemy przede wszystkim: dzieci uchodźców i osób starających się o status uchodźcy;dzieci imigrantów decydujących się na zmianę miejsca zamieszkania ze względów ekonomicznych i zawodowych;dzieci Polaków powracających po dłuższym pobycie za … Czytaj dalej Trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą

Uczeń słabosłyszący

Istnieje wiele klasyfikacji osób z uszkodzonym narządem słuchu. Wynika to z przyjmowania różnorodnych kryteriów i celów, jakim klasyfikacje te mają służyć. Kryterium może być lokalizacja uszkodzenia analizatora słuchu, moment wystąpienia wady czy jej etiologia. Najczęściej stosuje się podziały odnoszące się do stopnia (głębokości) dysfunkcji. Stopnie uszkodzenia słuchu według Światowej Organizacji Zdrowia Stopień uszkodzenia słuchuWartość audiometrycznaOpis … Czytaj dalej Uczeń słabosłyszący

Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia

Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia mającego problemy w nauce bądź sprawiającego problemy wychowawcze (opracowane na podstawie wyników badań psychologicznych) •uwzględnienie wolnego tempa pracy;•tolerancja w ocenie odpowiedzi ustnych;•odpytywanie na bieżąco, częste pytanie w czasie lekcji;•uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem: w czasie odpowiedzi ustnych dyskretne wspomaganie, pomoc w odpowiednim doborze słownictwa, większa … Czytaj dalej Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia

Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu drugiego etapu nauczania oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w ramach prowadzonych zajęć z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych: CHEMIA Dostosowanie poziomu trudności zadań szkolnych i domowych do indywidualnych możliwości ucznia.Uwzględnianie trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy … Czytaj dalej Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów