Afazja – diagnoza i terapia

Terminem afazja (gr. fazis-mowa) określa się częściową lub całkowitą utratę umiejętności posługiwania się językiem, spowodowaną uszkodzeniem znajomości języka (rozumienia i nadawania), czemu towarzyszą mniejsze lub większe trudności w ponownym nauczeniu się go. M. Maruszewski (1966) podaje następującą definicję afazji: „Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy … Czytaj dalej Afazja – diagnoza i terapia

Egzamin ósmoklasistów – afazja

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb poszczególnych grup uczniów „W ciągu ostatnich lat nie było istotnych zmian w przedstawianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów/egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 wyglądało to następująco: A. Forma arkusza egzaminacyjnego Uczniowie nie korzystają ze … Czytaj dalej Egzamin ósmoklasistów – afazja

Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU TERAPEUTYCZNEGO-DZIECKO Z AFAZJĄ RUCHOWĄ SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA.3. ZNACZENIE PROBLEMU.4. PROGNOZA.5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ.7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ. 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU W niniejszym studium prezentowana jest dziewczynka o imieniu Marysia. Marysia jest dzieckiem 8- letnim. Marysia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową … Czytaj dalej Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją