Afazja – diagnoza i terapia

Terminem afazja (gr. fazis-mowa) określa się częściową lub całkowitą utratę umiejętności posługiwania się językiem, spowodowaną uszkodzeniem znajomości języka (rozumienia i nadawania), czemu towarzyszą mniejsze lub większe trudności w ponownym nauczeniu się go. M. Maruszewski (1966) podaje następującą definicję afazji: „Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy … Czytaj dalej Afazja – diagnoza i terapia

Egzamin ósmoklasistów – afazja

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb poszczególnych grup uczniów „W ciągu ostatnich lat nie było istotnych zmian w przedstawianych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów/egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 wyglądało to następująco: A. Forma arkusza egzaminacyjnego Uczniowie nie korzystają ze … Czytaj dalej Egzamin ósmoklasistów – afazja

Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem

Afazja to zaburzenie polegające na trudnościach w rozumieniu mowy albo wyrażaniu myśli – pomimo prawidłowej budowy oralno-motorycznej aparatu mowy – to z kolei przekłada się na problemy z pisaniem i z czytaniem… Generalnie można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje afazji: afazję ruchową (motoryczną);afazję czuciową (sensoryczną). Istnieją inne sposoby kategoryzacji afazji, jednak pod kątem pragmatyki pracy nauczyciela … Czytaj dalej Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem

Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU TERAPEUTYCZNEGO-DZIECKO Z AFAZJĄ RUCHOWĄ SPIS TREŚCI 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.2. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA.3. ZNACZENIE PROBLEMU.4. PROGNOZA.5. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.6. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ.7. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ. 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU W niniejszym studium prezentowana jest dziewczynka o imieniu Marysia. Marysia jest dzieckiem 8- letnim. Marysia posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową … Czytaj dalej Analiza przypadku edukacyjnego dziecka z afazją