IPET

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

REWALIDACJA

 1. Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego
 2. Skrócony zapis indywidualnego wsparcia i potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 3. Specyficzne zaburzenia rozwoju
 4. Przedszkolak z autyzmem – funkcjonowanie
 5. Wpływ zaburzeń sensorycznych na socjalizację
 6. Przykładowa karta oceny opisowej ucznia
 7. Przykładowa opinia o uczniu
 8. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 9. Ocena – przykłady mocnych i słabych stron ucznia
 10. Przykładowa opinia o uczniu do MOPS
 11. Przykładowa opinia
 12. Przykładowe sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu
 13. Przykładowe sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej, przedszkole
 14. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 15. Śródroczna ocena opisowa – niepełnosprawność kl I
 16. Przykładowy opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji rocznych
 17. Ocena opisowa – niepełnosprawność intelektualna, autyzm i mutyzm wybiórczy
 18. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 19. Przykładowy plan pracy dydaktyczno-twerapeutycznej, poziom poznawczy
 20. Zespół Aspergera, prawo a rzeczywistość – nauka w szkole masowej
 21. Prawo i zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem
 22. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 23. Dodatkowo zatrudniani pracownicy – kształcenie specjalne
 24. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 25. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny ucznia
 26. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 27. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 28. Sensoryczne listy kontrolne: dysfunkcja dotykowa
 29. Plan pracy wychowawczej 2019/2020 – kształcenie specjalne
 30. Zastosowanie metody sylabowej we wczesnej nauce czytania prof. Jagody Cieszyńskiej – zapobieganie dysleksji
 31. Przykładowa opinia przedszkolaka
 32. Mocne i słabe strony ucznia
 33. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej