neuroróżnorodni.com

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA REWALIDACJA INTEGRACJA SENSORYCZNA Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZDROWIE EMOCJE IPET ZABAWA SPEKTRUM AUTYZMU

PEDAGOG

Light Bulb Ideas Creative Diagram Concept

IPET

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

REWALIDACJA

 1. Przykładowa opinia
 2. Przykładowe sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu
 3. Przykładowe sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej, przedszkole
 4. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 5. Śródroczna ocena opisowa – niepełnosprawność kl I
 6. Przykładowy opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji rocznych
 7. Ocena opisowa – niepełnosprawność intelektualna, autyzm i mutyzm wybiórczy
 8. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 9. Przykładowy plan pracy dydaktyczno-twerapeutycznej, poziom poznawczy
 10. Zespół Aspergera, prawo a rzeczywistość – nauka w szkole masowej
 11. Prawo i zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem
 12. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 13. Dodatkowo zatrudniani pracownicy – kształcenie specjalne
 14. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 15. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny ucznia
 16. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 17. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 18. Sensoryczne listy kontrolne: dysfunkcja dotykowa
 19. Plan pracy wychowawczej 2019/2020 – kształcenie specjalne
 20. Zastosowanie metody sylabowej we wczesnej nauce czytania prof. Jagody Cieszyńskiej – zapobieganie dysleksji
 21. Przykładowa opinia przedszkolaka
 22. Mocne i słabe strony ucznia
 23. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
%d blogerów lubi to: