neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna umiejętności społeczne rewalidacja emocje edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze

PEDAGOG

Light Bulb Ideas Creative Diagram Concept

IPET

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

REWALIDACJA

 1. Wpływ zaburzeń sensorycznych na socjalizację
 2. Przykładowa karta oceny opisowej ucznia
 3. Przykładowa opinia o uczniu
 4. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 5. Ocena – przykłady mocnych i słabych stron ucznia
 6. Przykładowa opinia o uczniu do MOPS
 7. Przykładowa opinia
 8. Przykładowe sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu
 9. Przykładowe sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej, przedszkole
 10. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 11. Śródroczna ocena opisowa – niepełnosprawność kl I
 12. Przykładowy opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji rocznych
 13. Ocena opisowa – niepełnosprawność intelektualna, autyzm i mutyzm wybiórczy
 14. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 15. Przykładowy plan pracy dydaktyczno-twerapeutycznej, poziom poznawczy
 16. Zespół Aspergera, prawo a rzeczywistość – nauka w szkole masowej
 17. Prawo i zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem
 18. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 19. Dodatkowo zatrudniani pracownicy – kształcenie specjalne
 20. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 21. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny ucznia
 22. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 23. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 24. Sensoryczne listy kontrolne: dysfunkcja dotykowa
 25. Plan pracy wychowawczej 2019/2020 – kształcenie specjalne
 26. Zastosowanie metody sylabowej we wczesnej nauce czytania prof. Jagody Cieszyńskiej – zapobieganie dysleksji
 27. Przykładowa opinia przedszkolaka
 28. Mocne i słabe strony ucznia
 29. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
%d blogerów lubi to: