neuroróżnorodni.com

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA REWALIDACJA INTEGRACJA SENSORYCZNA Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZDROWIE EMOCJE IPET ZABAWA SPEKTRUM AUTYZMU

PEDAGOG

Light Bulb Ideas Creative Diagram Concept

IPET

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

REWALIDACJA

 1. Przykładowa opinia o uczniu do MOPS
 2. Przykładowa opinia
 3. Przykładowe sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu
 4. Przykładowe sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej, przedszkole
 5. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 6. Śródroczna ocena opisowa – niepełnosprawność kl I
 7. Przykładowy opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji rocznych
 8. Ocena opisowa – niepełnosprawność intelektualna, autyzm i mutyzm wybiórczy
 9. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 10. Przykładowy plan pracy dydaktyczno-twerapeutycznej, poziom poznawczy
 11. Zespół Aspergera, prawo a rzeczywistość – nauka w szkole masowej
 12. Prawo i zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem
 13. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 14. Dodatkowo zatrudniani pracownicy – kształcenie specjalne
 15. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 16. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny ucznia
 17. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 18. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 19. Sensoryczne listy kontrolne: dysfunkcja dotykowa
 20. Plan pracy wychowawczej 2019/2020 – kształcenie specjalne
 21. Zastosowanie metody sylabowej we wczesnej nauce czytania prof. Jagody Cieszyńskiej – zapobieganie dysleksji
 22. Przykładowa opinia przedszkolaka
 23. Mocne i słabe strony ucznia
 24. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
%d blogerów lubi to: