IPET

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

REWALIDACJA

 1. Pedagogika Marii Montessori
 2. Przykładowa ocena o uczniu
 3. Przykładowa ocena opisowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Przykładowe sprawozdanie pedagoga szkolnego
 5. Skrócony zapis indywidualnego wsparcia i potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 6. Specyficzne zaburzenia rozwoju
 7. Przedszkolak z autyzmem – funkcjonowanie
 8. Wpływ zaburzeń sensorycznych na socjalizację
 9. Przykładowa karta oceny opisowej ucznia
 10. Przykładowa opinia o uczniu
 11. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 12. Ocena – przykłady mocnych i słabych stron ucznia
 13. Przykładowa opinia o uczniu do MOPS
 14. Przykładowa opinia
 15. Przykładowe sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu
 16. Przykładowe sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej, przedszkole
 17. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 18. Śródroczna ocena opisowa – niepełnosprawność kl I
 19. Przykładowy opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji rocznych
 20. Ocena opisowa – niepełnosprawność intelektualna, autyzm i mutyzm wybiórczy
 21. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 22. Przykładowy plan pracy dydaktyczno-twerapeutycznej, poziom poznawczy
 23. Zespół Aspergera, prawo a rzeczywistość – nauka w szkole masowej
 24. Prawo i zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem
 25. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 26. Dodatkowo zatrudniani pracownicy – kształcenie specjalne
 27. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 28. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny ucznia
 29. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 30. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 31. Sensoryczne listy kontrolne: dysfunkcja dotykowa
 32. Plan pracy wychowawczej 2019/2020 – kształcenie specjalne
 33. Zastosowanie metody sylabowej we wczesnej nauce czytania prof. Jagody Cieszyńskiej – zapobieganie dysleksji
 34. Przykładowa opinia przedszkolaka
 35. Mocne i słabe strony ucznia
 36. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej