neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna objawy umiejętności społeczne rewalidacja emocje logopedia edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze szkoła

PEDAGOG PSYCHOLOG

Light Bulb Ideas Creative Diagram Concept

IPET

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

REWALIDACJA

 1. Skrócony zapis indywidualnego wsparcia i potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 2. Specyficzne zaburzenia rozwoju
 3. Przedszkolak z autyzmem – funkcjonowanie
 4. Wpływ zaburzeń sensorycznych na socjalizację
 5. Przykładowa karta oceny opisowej ucznia
 6. Przykładowa opinia o uczniu
 7. Sprawozdanie z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 8. Ocena – przykłady mocnych i słabych stron ucznia
 9. Przykładowa opinia o uczniu do MOPS
 10. Przykładowa opinia
 11. Przykładowe sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu
 12. Przykładowe sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej, przedszkole
 13. Ocena efektów i program terapii pedagogicznej dziecka
 14. Śródroczna ocena opisowa – niepełnosprawność kl I
 15. Przykładowy opis postępów rozwoju psychomotorycznego dziecka na podstawie obserwacji rocznych
 16. Ocena opisowa – niepełnosprawność intelektualna, autyzm i mutyzm wybiórczy
 17. Uczeń z Zespołem Tourette’a
 18. Przykładowy plan pracy dydaktyczno-twerapeutycznej, poziom poznawczy
 19. Zespół Aspergera, prawo a rzeczywistość – nauka w szkole masowej
 20. Prawo i zasady organizowania nauki dla uczniów z autyzmem
 21. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 22. Dodatkowo zatrudniani pracownicy – kształcenie specjalne
 23. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 24. WOPFU – Arkusz wielospecjalistycznej oceny ucznia
 25. Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 26. Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu
 27. Sensoryczne listy kontrolne: dysfunkcja dotykowa
 28. Plan pracy wychowawczej 2019/2020 – kształcenie specjalne
 29. Zastosowanie metody sylabowej we wczesnej nauce czytania prof. Jagody Cieszyńskiej – zapobieganie dysleksji
 30. Przykładowa opinia przedszkolaka
 31. Mocne i słabe strony ucznia
 32. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
%d blogerów lubi to: