1. Arkusze IPET, WOPFU, dostosowanie wymagań edukacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 2. Trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 3. Autyzm – sposoby dostosowania w szkole
 4. Uczeń słabosłyszący
 5. Samoobsługa – Treści, zakres, osiągnięcia – Niepełnosprawność intelektualna
 6. Procesy poznawcze, uwaga, myślenie, pamięć – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 7. Uczeń ze specyficznymi trudnościami – Języki obce – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 8. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych – J. polski
 9. Teraz możesz spacerować po klasie
 10. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową – wskazówki, dostosowanie edukacyjne
 11. Fizyka – Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia
 12. Plastyka – dostosowanie edukacyjno-sensoryczne do autystycznych uczniów
 13. Dostosowanie treści edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 14. Matematyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 15. Dostosowanie wymagań z zajęć Edukacji dla Bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb ucznia
 16. Zespół Tourette’a – Jak pracować z uczniem
 17. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 18. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 19. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 20. Przedmioty sprawiające trudność w spektrum autyzmu
 21. Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej, referat
 22. Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z ADHD
 23. Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia
 24. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla przedszkolaka – integracja
 25. Autyzm – wymagania edukacyjne
 26. Dostosowanie wymagań edukacyjnych język niemiecki i angielski
 27. Organizacja terapii logopedycznej w szkole ogólnodostępnej
 28. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów
 29. Biologia/przyroda – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 30. Opinia nauczyciela o dziecku z nietypowym zachowaniem
 31. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 32. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 33. Przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 34. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 35. Wypowiedzi ustne – Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną
 36. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 37. Egzamin ósmoklasisty, autyzm i zespół Aspergera
 38. Historia i WOS – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z NI w stopniu umiarkowanym
 39. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 40. Egzamin ósmoklasistów – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 41. Egzamin ósmoklasistów – afazja
 42. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 43. Uczeń ze spektrum autyzmu – proste rozwiązania na lekcji
 44. Zaburzenia zdolności matematycznych problemy i wskazówki do pracy z uczniem
 45. Dyskalkulia – wskazówki do pracy z uczniem
 46. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej
 47. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 48. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 49. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 50. Wskazówki do pracy z uczniem słabowidzącym
 51. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 52. Terapeuta cień
 53. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 54. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dysalia, niedosłuch… – wskazówki
 55. Zaburzenia zdolności matematycznych
 56. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana – dysartria/wskazówki
 57. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 58. Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 59. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem
 60. Praca w klasie z uczniem z ASD
 61. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – załącznik