neuroróżnorodni.com

niepełnosprawność intelektualna umiejętności społeczne rewalidacja emocje edukacja specjalna scenariusze sensoryka ipet arkusze

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 1. Trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 2. Autyzm – sposoby dostosowania w szkole
 3. Uczeń słabosłyszący
 4. Samoobsługa – Treści, zakres, osiągnięcia – Niepełnosprawność intelektualna
 5. Procesy poznawcze, uwaga, myślenie, pamięć – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 6. Uczeń ze specyficznymi trudnościami – Języki obce – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 7. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych – J. polski
 8. Teraz możesz spacerować po klasie
 9. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową – wskazówki, dostosowanie edukacyjne
 10. Fizyka – Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia
 11. Plastyka – dostosowanie edukacyjno-sensoryczne do autystycznych uczniów
 12. Dostosowanie treści edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 13. Matematyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 14. Dostosowanie wymagań z zajęć Edukacji dla Bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb ucznia
 15. Zespół Tourette’a – Jak pracować z uczniem
 16. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 17. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 18. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 19. Przedmioty sprawiające trudność w spektrum autyzmu
 20. Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej, referat
 21. Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z ADHD
 22. Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia
 23. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla przedszkolaka – integracja
 24. Autyzm – wymagania edukacyjne
 25. Dostosowanie wymagań edukacyjnych język niemiecki i angielski
 26. Organizacja terapii logopedycznej w szkole ogólnodostępnej
 27. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów
 28. Biologia/przyroda – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 29. Opinia nauczyciela o dziecku z nietypowym zachowaniem
 30. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 31. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 32. Przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 33. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 34. Wypowiedzi ustne – Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną
 35. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 36. Egzamin ósmoklasisty, autyzm i zespół Aspergera
 37. Historia i WOS – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z NI w stopniu umiarkowanym
 38. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 39. Egzamin ósmoklasistów – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 40. Egzamin ósmoklasistów – afazja
 41. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 42. Uczeń ze spektrum autyzmu – proste rozwiązania na lekcji
 43. Zaburzenia zdolności matematycznych problemy i wskazówki do pracy z uczniem
 44. Dyskalkulia – wskazówki do pracy z uczniem
 45. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej
 46. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 47. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 48. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 49. Wskazówki do pracy z uczniem słabowidzącym
 50. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 51. Terapeuta cień
 52. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 53. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dysalia, niedosłuch… – wskazówki
 54. Zaburzenia zdolności matematycznych
 55. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana – dysartria/wskazówki
 56. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 57. Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 58. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem
 59. Praca w klasie z uczniem z ASD
 60. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – załącznik
%d blogerów lubi to: