neuroróżnorodni.com

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA REWALIDACJA INTEGRACJA SENSORYCZNA Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZDROWIE EMOCJE IPET ZABAWA SPEKTRUM AUTYZMU

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 1. Procesy poznawcze, uwaga, myślenie, pamięć – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 2. Uczeń ze specyficznymi trudnościami – Języki obce – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 3. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych – J. polski
 4. Teraz możesz spacerować po klasie
 5. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową – wskazówki, dostosowanie edukacyjne
 6. Fizyka – Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia
 7. Plastyka – dostosowanie edukacyjno-sensoryczne do autystycznych uczniów
 8. Dostosowanie treści edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 9. Matematyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 10. Dostosowanie wymagań z zajęć Edukacji dla Bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb ucznia
 11. Zespół Tourette’a – Jak pracować z uczniem
 12. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 13. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 14. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 15. Przedmioty sprawiające trudność w spektrum autyzmu
 16. Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej, referat
 17. Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z ADHD
 18. Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia
 19. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla przedszkolaka – integracja
 20. Autyzm – wymagania edukacyjne
 21. Dostosowanie wymagań edukacyjnych język niemiecki i angielski
 22. Organizacja terapii logopedycznej w szkole ogólnodostępnej
 23. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów
 24. Biologia/przyroda – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 25. Opinia nauczyciela o dziecku z nietypowym zachowaniem
 26. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 27. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 28. Przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 29. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 30. Wypowiedzi ustne – Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną
 31. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 32. Egzamin ósmoklasisty, autyzm i zespół Aspergera
 33. Historia i WOS – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z NI w stopniu umiarkowanym
 34. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 35. Egzamin ósmoklasistów – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 36. Egzamin ósmoklasistów – afazja
 37. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 38. Uczeń ze spektrum autyzmu – proste rozwiązania na lekcji
 39. Zaburzenia zdolności matematycznych problemy i wskazówki do pracy z uczniem
 40. Dyskalkulia – wskazówki do pracy z uczniem
 41. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej
 42. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 43. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 44. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 45. Wskazówki do pracy z uczniem słabowidzącym
 46. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 47. Terapeuta cień
 48. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 49. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dysalia, niedosłuch… – wskazówki
 50. Zaburzenia zdolności matematycznych
 51. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana – dysartria/wskazówki
 52. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 53. Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 54. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem
 55. Praca w klasie z uczniem z ASD
 56. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – załącznik
%d blogerów lubi to: