neuroróżnorodni.com

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA REWALIDACJA INTEGRACJA SENSORYCZNA Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ZDROWIE EMOCJE IPET ZABAWA SPEKTRUM AUTYZMU

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

 1. Uczeń ze specyficznymi trudnościami – Języki obce – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 2. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych – J. polski
 3. Teraz możesz spacerować po klasie
 4. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową – wskazówki, dostosowanie edukacyjne
 5. Fizyka – Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia
 6. Plastyka – dostosowanie edukacyjno-sensoryczne do autystycznych uczniów
 7. Dostosowanie treści edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
 8. Matematyka – dostosowanie wymagań edukacyjnych – niepełnosprawność intelektualna
 9. Dostosowanie wymagań z zajęć Edukacji dla Bezpieczeństwa do indywidualnych potrzeb ucznia
 10. Zespół Tourette’a – Jak pracować z uczniem
 11. Spektrum autyzmu – problemy w szkole publicznej
 12. Indywidualny program zajęć wyrównawczych dla ucznia z zespołem FAS
 13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 14. Przedmioty sprawiające trudność w spektrum autyzmu
 15. Dziecko niesłyszące w klasie integracyjnej, referat
 16. Dostosowanie form i metod pracy do ucznia z ADHD
 17. Przykłady dostosowania wymagań edukacyjnych z przyrody do potrzeb i możliwości ucznia
 18. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla przedszkolaka – integracja
 19. Autyzm – wymagania edukacyjne
 20. Dostosowanie wymagań edukacyjnych język niemiecki i angielski
 21. Organizacja terapii logopedycznej w szkole ogólnodostępnej
 22. Chemia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów
 23. Biologia/przyroda – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 24. Opinia nauczyciela o dziecku z nietypowym zachowaniem
 25. WF – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
 26. Plastyka, technika, muzyka – dostosowanie wymagań do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 27. Przygotowanie zadania domowego przez nauczyciela
 28. Geografia – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 29. Wypowiedzi ustne – Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną
 30. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z zespołem Aspergera
 31. Egzamin ósmoklasisty, autyzm i zespół Aspergera
 32. Historia i WOS – dostosowanie wymagań edukacyjnych do ucznia z NI w stopniu umiarkowanym
 33. Dzienniczek – planowanie, uczeń z autyzmem
 34. Egzamin ósmoklasistów – niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 35. Egzamin ósmoklasistów – afazja
 36. Język polski – dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
 37. Uczeń ze spektrum autyzmu – proste rozwiązania na lekcji
 38. Zaburzenia zdolności matematycznych problemy i wskazówki do pracy z uczniem
 39. Dyskalkulia – wskazówki do pracy z uczniem
 40. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstawowej
 41. ADHD – nadmierna impulsywność – wskazówki do pracy z uczniem
 42. Afazja ruchowa – wskazówki do pracy z uczniem
 43. Afazja czuciowa – wskazówki do pracy z uczniem
 44. Wskazówki do pracy z uczniem słabowidzącym
 45. Wskazówki do pracy z uczniem słabosłyszącym
 46. Terapeuta cień
 47. Przykuj uwagę włączając szczególne zainteresowania ucznia z ASD
 48. Uczeń z zaburzeniami mowy – alalia, dysalia, niedosłuch… – wskazówki
 49. Zaburzenia zdolności matematycznych
 50. Uczeń z zaburzeniami mowy: jąkanie, giełkot, dysglosja, mowa bezkrtaniowa, ana – dysartria/wskazówki
 51. Kształcenie specjalne a przedłużenie okresu nauki
 52. Ogólne zasady postępowania z uczniem z dysleksją rozwojową
 53. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi – wskazówki do pracy z uczniem
 54. Praca w klasie z uczniem z ASD
 55. Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia – załącznik
%d blogerów lubi to: