Lekcja 2 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Lekcja 2 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu

Lekcja 1 – Kotki dwa – zajęcia rewalidacyjne prowadzone Metodą Dobrego Startu

Aaa kotki dwa

Aaa, kotki dwa,
szarobure obydwa,
nic nie będą robiły,
tylko ciebie bawiły.

Aaa, kotki dwa,
szarobure obydwa,
jak się kotki rozigrały,
to dziecinę kołysały.

Aaa, kotki dwa,
szarobure obydwa,
jeden szary, drugi bury,
a ten trzeci myk! do dziury.

Aaa, kotki dwa,
szarobure obydwa,
żeby tylko jeden był,
To by z tobą mleczko pił.

Miejsce:

 • Dowolne.

Materiały:

 • Zabawkowy wózek.
 • Duża maskotka lub lalka.
 • Zeszyty i ołówki.
 • Pędzle i kubeczki.
 • Farba plakatowa i koszulki.
 • Dwa kartonowe kotki na patykach.
 • Kartonowe litery A i a oraz cyfra 2.
 • Tablica z kredami i gąbką.
 • Ilustracja dziewczynki lulającej lalkę.
 • Woreczki z grochem lub ryżem 10x10cm i 30x10cm.

Wzór graficzny:

Sposób rysowania:

Zajęcia wprowadzające

Ceremonia powitalna:

Ceremonia powitania (jako element stały) wraz ze śpiewaniem piosenki: „Obie rączki, nóżki”.

View original post 751 słów więcej

Ćwiczenia językowe – przypadki i liczby – rozwijanie myślenia i mowy u uczniów ze spektrum autyzmu

autyzmwszkole.com

Ćwiczenia językowe – przypadki i liczby – rozwijanie myślenia i mowy u uczniów ze spektrum autyzmu. Percepcja słuchowa – zajęcia rewalidacyjne

 1. Rozwijanie myślenia i języka dziecka poprzez gry, zabawy i ćwiczenia – dla dzieci z ASD i/lub wadą słuchu
 2. Ćwiczenia językowe – przypadki i liczby – spektrum autyzmu ASD

Rozwijanie myślenia i języka dziecka poprzez gry, zabawy i ćwiczenia – również dla dzieci z wadą słuchu

Propozycje zestawu zabaw i ćwiczeń ze wszystkimi dziećmi w tym uczniów z ASD (spektrum autyzmu) – w tym uczniów z z wadą słuchu.

Są to zabawy dla dzieci najmłodszych i ćwiczenia językowe dla dzieci starszych. Wszystkie zabawy można przeprowadzić na dowolnym zestawie obrazków (zabawek czy etykiet). Wystarczy wyciąć z kolorowych gazet czy książeczek lub samemu narysować odpowiednie obrazki nakleić na kartonikach ewentualnie zalaminować.

Oto przykłady obrazków: auto, banan, but, butelka (sok), chłopiec, choinka, ciężarówka(duże auto), cukierek, cytryna, drzewo, dzbanek, dzwon(dzwonek), gitara, gruszka, grzyb, gwiazda…

View original post 1 249 słów więcej

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z afazją kl. 4

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Metryczka
Imię i nazwisko ucznia
Rok urodzenia ucznia
Numer i data wydania orzeczenia
Nazwa szkoły
Oznaczenie etapu edukacyjnego II etap edukacji szkolnej
Oznaczenie klasy IV b
Rok szkolny
Data założenia karty
2. Rozpoznanie wynikające z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

a. Diagnoza
Afazja motoryczna. Zaburzenia percepcji słuchowej.
Deficyty w funkcjonowaniu analizatora słuchowego, trudności z kinestezją artykulacyjną, trudności z określeniem stosunków przestrzennych. Nieharmonijny przebieg funkcji intelektualnych w obszarze werbalnym. Rozwój intelektualny w obszarze werbalnym na poziomie inteligencji niższej niż przeciętna.

b. Zalecenia
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia:
– wsparcie nauczyciela wspomagającego
– indywidualne tempo i metody pracy
– wsparcie emocjonalne
– wydłużenie czasu pracy podczas wykonywania prac pisemnych lub ograniczenia ilości zadań
– zapewnienie spokojnej atmosfery podczas odpowiedzi ustnych (w małej grupie lub indywidualnie)
– ocena prac pod katem merytorycznym
– miejsce sprzyjające skupieniu uwagi (na początku klasy, z dala od źródła hałasu
– kierowanie bezpośrednio do ucznia krótkich…

View original post 1 674 słowa więcej

4 przykładowe sprawozdania z zajęć rewalidacyjnych

autyzm.life i Neuroróżnorodni

 1. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim klasy 1-8
 2. Sprawozdanie z indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 3. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych ucznia ze spektrum autyzmu
 4. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych za pomocą technik zdalnych

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Sprawozdanie z pracy nauczyciela rewalidacji w roku szkolnym 2020/2021

W mijającym roku szkolnym 2020/2021 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami klasy I, IV-V, VI, VII-VIII szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Tą forma pomocy w ciągu całego roku objęłam 21 uczniów. Ponadto prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym (5 osoby). Realizowałam także zajęcia surdopedagogiczne z 3 uczniami z wadą słuchu polegające przede wszystkim na intensywnej stymulacji funkcji słuchowych (odbiór dźwięków, lokalizowanie źródeł dźwięku, usprawnianie słuchu fonematycznego, tworzenie zasobu pojęciowego oraz kategoryzacja), na budowaniu słownika czynnego i biernego, kształtowaniu wrażliwości słuchowej oraz usprawnianiu…

View original post 2 332 słowa więcej

Przykładowa opinia pedagoga – funkcjonowanie ucznia w szkole

autyzmwszkole.com

Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz przejawianych trudnościach w nauce

Miejscowość, data

Opinia pedagoga szkolnego o funkcjonowaniu ucznia w szkole oraz
przejawianych trudnościach w nauce
Imię i nazwisko ucznia: …………………………
Data urodzenia: …………………………

(Imię ucznia) regularnie uczestniczy w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych od (data).

Chłopiec jest zawsze pogodny i kulturalnie odnosi się do innych, jest lubiany w klasie i bardzo dobrze czuje się w swoim zespole klasowym. Przestrzega ustalonych norm, chętnie wypowiada się na swój temat.

(Imię ucznia) pomimo tego, że jest w grupie dwuosobowej, rzadko jest skupiony na zajęciach, bardzo łatwo ulega rozproszeniu uwagi, wydaje się być nieobecny. Prowadząc z nim zajęcia nie tylko korekcyjno – kompensacyjne, ale również (rodzaj zajęć) zauważam, że wymaga ciągłej motywacji do pracy i kontroli działań, trudność sprawia mu zapamiętywanie nowych słów, zwrotów, wierszy. Z racji zamiłowania do muzyki łatwiej przychodzi mu zapamiętywanie treści piosenek.

Ćwiczenia grafomotoryczne najczęściej wykonuje niestarannie, nieprawidłowo…

View original post 445 słów więcej

4 przykładowe Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia

autyzmwszkole.com

 1. WOPFU – Uczeń z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną (spektrum autyzmu)
 2. WOPFU – Dziecko z niepełnosprawnością ruchową
 3. WOPFU – Uczennica z zespołem Aspergera
 4. WOPFU – Uczeń ze spektrum autyzmu

Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020

Imię i nazwisko: ……………………………

Rok szkolny 2019/2020

ZagadnieniaInformacje na temat dziecka
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjneU dziecka w dalszym ciągu wskazana jest przede wszystkim praca nad rozwijaniem funkcji słuchowo-językowych. Należy wdrażać chłopca do uważnego słuchania czytanych tekstów. Wskazane jest obniżanie napięcia psychoruchowego, wspieranie rozwoju procesów poznawczych, niwelowanie zachowań niepożądanych, rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. Rozwijać należy mowę werbalną i niewerbalną.

W celu indywidualnego wsparcia ucznia należy nadal dostosowywać wymagania i metody pracy do możliwości psychofizycznych chłopca, zwracać uwagę na to, by w klasie czuł się akceptowany i bezpieczny, kontrolować przebieg samodzielnej pracy, kierować polecenia krótkie i zrozumiałe z równoczesnym kontrolowaniem rozumienia ich przez dziecko.

Wskazane jest, abydziecku pomagać w trudnych sytuacjach…

View original post 2 266 słów więcej

Panika przed prezentacją w szkole – niepokój, stres

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Panika

Panika – pojęcie psychologiczne określające uczucie nagłego lęku o skrajnie wysokim nasileniu. Uczucie paniki jest jednym z komponentów napadu panikiobjawupsychopatologicznego, który obserwuje się m.in. w przebiegu zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, niekiedy zaburzeń psychotycznych i innych.

Niepokój

Niepokój – stan emocjonalny charakteryzujący się poczuciem braku bezpieczeństwa, nieokreślonego dyskomfortu. Utożsamiany często z lękiem, różni się jednak od niego brakiem zmian fizjologicznych (uczucie duszności, pocenie się, przyspieszony puls), które zawsze towarzyszą lękowi.

Niepokój – stan emocjonalny charakteryzujący się poczuciem braku bezpieczeństwa, nieokreślonego dyskomfortu. Utożsamiany często z lękiem, różni się jednak od niego brakiem zmian fizjologicznych (uczucie duszności, pocenie się, przyspieszony puls), które zawsze towarzyszą lękowi (źródło: wikopedia.org)

Stres

Stres towarzyszy nam niemal codziennie, dlatego coraz więcej badaczy próbuje zgłębić jego psychologiczne mechanizmy, szukając jednocześnie sposobów radzenia sobie z nim.

Termin „stres” pochodzi z fizyki i odnosi się do różnego typu napięć, nacisków…

View original post 2 328 słów więcej

Trening budowania pozytywnej samooceny i Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci? – scenariusze zajęć

autyzmwszkole.com

Trening budowania pozytywnej samooceny | Więc jestem

Trening budowania pozytywnej samooceny

Czy zdarzyło Ci się kiedyś dostać propozycję wykonania bardzo ambitnego zadania? Czy to udział w projekcie badawczym, czy wystąpienie na konferencji albo czy szef zapytał cię, czy chcesz zaangażować się w nowy projekt? Po chwili czujesz się wspaniale, bo wiesz, że cię doceniono. Ale zaraz potem przychodzi myśl, że nie podołasz zadaniu, że się do tego nie nadajesz. W końcu odmawiasz i wycofujesz się. Idąc tym tropem, można pomyśleć, że Twoim celem nie jest osiągnięcie sukcesu, ale uniknięcie porażki. Jak uwolnić się od jarzma zaniżonej samooceny?

Z samooceną na ty

Samoocenę można ująć jako postawę, czyli to, co czujesz i myślisz wobec siebie samego i swoich możliwości albo określić jako stosunek do ludzi wokół i do świata. A stosunek ten jest uzależniony od twojej subiektywnej oceny. Można więc w tym przypadku mówić o samoocenie pozytywnej lub negatywnej. Jej rodzaj…

View original post 2 892 słowa więcej

Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla ucznia ze spektrum autyzmu

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Indywidualny program rewalidacji
I etap edukacji klasy I-III

Diagnoza na podstawie analizy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Uczeń został objęty kształceniem specjalnym z uwagi na spektrum autyzmu. U chłopca stwierdzono ponadto nadpobudliwość psychoruchową.

Mocne strony:

– przepisywanie;
– pismo i prace plastyczne staranne;
– dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 na konkretach;
– rozwiązywanie prostych zadań tekstowych z pomocą;
– analiza i synteza wzrokowa;
– orientacja w schemacie ciała.

Słabe strony:
– pozornie pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych;
– łamanie zasad regulaminu zachowania;
– sporadyczna samodzielność w wykonywaniu zadań;
– samowolne oddalanie się poza teren szkoły;
– wypowiadanie się;
– uwaga i koncentracja;
– zmienność nastrojów;
– zdolność rozumowania przy pomocy liczb;
– pamięć słuchowo-wzrokowa;
– myślenie słowno-pojęciowe;
– tempo grafomotorycznego uczenia się;
– różnicowanie wyrazów o podobnym brzmieniu;
– analiza i synteza głoskowa krótkich wyrazów;
– przerysowywanie i porównywanie figur;
– pamięć fonologiczna;
– pamięć wzrokowa;
– układanie historyjek…

View original post 2 319 słów więcej

Przykładowy IPET dla ucznia z Zespołem Aspergera

autyzmwszkole.com

PrzykładowyIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z zespołem Aspergera, kl. 4

IPET ucznia klasy 4 Zespół Aspergera

Miejscowość… dnia… /…/ 2020r.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY
Szkoła Podstawowa nr … w …

I. OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU

1.
Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia,
nazwa szkoły, rok szkolny
M… …
ur. …
Szkoła Podstawowa nr…
rok szkolny 2020/2021.
2.
Numer orzeczenia,
z dnia
Orzeczenie nr … z dnia…wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w…
3.
Okres na jaki utworzono IPET
Na drugi etap edukacyjny szkoły podstawowej
4.
Rozpoznanie wynikające z orzeczenia:
Trudności ucznia ze względu na Zespół Aspergera
5.
Zalecenia zawarte worzeczeniu
W ramach zajęć edukacyjnych:
• realizacja celów zawartych w Podstawie Programowej
• dostosowanie metod, form, pracy
• stosowanie zasady indywidualizacji i zespołowości
• pracy na istniejących zasobach
• kierowanie poleceń unikając dwuznaczności, upewnienie się, że chłopiec zrozumiał
• minimalizowanie bodźców rozpraszających
• ustalenie jasnych zasad
• stosowanie zasady…

View original post 1 303 słowa więcej