Jak porozumieć się w kłótni – lekcja dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

autyzm.life i Neuroróżnorodni

Wśród problemów kryją się możliwości.
~Albert Einstein

Cele:

  • Nauka umiejętności rozwiązywania konfliktów.
  • Przygotowanie do współpracy: kreatywność, rozumienie znaczenia współpracy.
  • Wzmacnianie relacji między rodzeństwem.

Współpraca

„Współ­pra­cu­ją psz­czo­ły i mrów­ki, ry­by i sło­nie. Cza­sa­mi od te­go za­le­ży ich ży­cie. Współ­pra­cu­jąc, lu­dzie do­ko­nu­ją wiel­kich rze­czy” – Ja­ni­na Ochoj­ska.

Umie­jęt­ność współ­pra­cy to jed­na z bar­dziej ce­nio­nych kom­pe­ten­cji emo­cjo­nal­no­-spo­łecz­nych. Wpły­wa na re­la­cje z in­ny­mi ludź­mi i przy­da­je się za­rów­no w ży­ciu oso­bi­stym, jak i za­wo­do­wym. Łą­czy się ści­śle z in­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi i za­le­ży od in­dy­wi­du­al­nych pre­dys­po­zy­cji (tem­pe­ra­men­tu, cha­rak­te­ru), lecz bez niej nie­moż­li­we jest har­mo­nij­ne współ­brz­mie­nie z in­ny­mi.

Naczym po­le­ga współ­pra­ca?

Współ­pra­ca to nie tyl­ko umie­jęt­ność pra­cy w gru­pie na rzecz osią­ga­nia wspól­nych ce­lów, ze­spo­ło­we­go wy­ko­ny­wa­nia za­dań i wspól­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów, lecz tak­że zdol­ność two­rze­nia wśród człon­ków gru­py. Jest to moż­li­we dzię­ki wy­mia­nie my­śli i do­świad­czeń, dzie­le­niu się emo­cja­mi. W do­brej ko­ope­ra­cji two­rzy się po­czu­cie toż­sa­mo­ści z ze­spo­łem, co za­pew­nia tr­wa­łe i spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie te­go ze­spo­łu na rzecz osią­ga­nia wspól­nych ce­lów (balonblum.pl).

Konflikt

Konflikt…

View original post 1 294 słowa więcej

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.