Opracowała: Anna Mróz

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej. Źródła tych potrzeb to:
• fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe
• deficyty rozwojowe
• zaniedbania środowiskowe
• nieporadność rodziców
• nieobecności w szkole spowodowane chorobami.
Program ten realizowany jest w czasie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w klasie I.
Na zajęcia przewidziano jedną godzinę tygodniowo. Edukację polonistyczną prowadzi się na
przemian z edukacją matematyczną.
Cele ogólne:
• eliminacja niepowodzeń szkolnych
• wyrównywanie deficytów edukacyjnych spowodowanych wadami wrodzonymi, rozwojowymi lub zaniedbaniami środowiska domowego
• wyrównywanie istniejących braków
• stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę indywidualnych możliwości.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Cele szczegółowe:
1. Mówienie i słuchanie:
Uczeń:
• umie komunikatywnie i poprawnie wypowiadać się,
• opowiada treści pojedynczych obrazków, układa i opowiada historyjki obrazkowe,
• uważnie słucha i wykonuje proste polecenia.

2. Czytanie:
Uczeń:
• rozpoznaje i odczytuje wszystkie litery alfabetu,
• dokonuje analizy i syntezy wyrazów. Wyróżnia w nich litery, głoski i sylaby,
• czyta wyrazy jedno-, dwu-, i wielosylabowe oraz krótkie zdania i teksty,
• rozumie czytane teksty.

3. Pisanie:
• pisze po śladzie, odwzorowuje szlaczki,
• prawidłowo pisze poznane litery,
• przepisuje wyrazy, krótkie teksty z tablicy

4. Stosowanie wiedzy i umiejętności:
• zna zasady gramatyki i ortografii (np. wielka litera na początku zdania, w nazwach miast, rzek, w imionach i nazwiskach, itp.) oraz stosuje je w praktyce.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Cele szczegółowe:

 1. Orientacja w przestrzeni:
  Uczeń:
  • określa położenie przedmiotów względem obserwatora i innych przedmiotów,
  • wyznacza kierunki w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół,
  • ocenia odległość między obiektami; daleko – blisko, bliżej – dalej, itp.,
  • poprawnie używa zwrotów: za, pod, nad, do, w, z, na zewnątrz, wewnątrz, obok, itp.,
 2. Zbiory:
  Uczeń:
  • klasyfikuje przedmioty według wyróżnionej cechy,
  • przelicza elementy zbiorów,
  • porównuje liczebność zbiorów

3. Liczby:
Uczeń:
• zapisuje liczby za pomocą cyfry,
• rozkłada liczby na składniki,
• porównuje liczby,
• porządkuje liczby w określone ciągi malejące lub rosnące,
• dodaje, odejmuje liczby
• zapisuje działania za pomaca znaków matematycznych
• rozwiązuje proste zadania tekstowe

 1. Figury geometryczne:
  Uczeń:
  • dostrzega kształty różnych figur geometrycznych w otoczeniu,
  • rysuje figury,
  • tworzy kształty różnych figur poprzez rozcinanie, zginanie, układanie jednych figur na drugich,
  • rysuje i mierzy odcinki ( w zakresie 10 cm)

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego ucznia.
Indywidualizacja ta polega na stałym obserwowaniu przebiegu i efektów pracy każdego
ucznia, stopniowaniu trudności zadań, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia jest dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczestników zajęć. Układy ćwiczeń, zadań o różnym stopniu trudności, poprzedzone są krótką i jasną instrukcją. W czasie zajęć nauczyciel stosuje pozytywne wzmacnianie uczniów, co ma na celu podniesienie samooceny ucznia oraz zachęca do dalszej pracy na zajęciach. Również na zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne, które wzbudzają zainteresowanie uczniów i przyczyniają się do bardziej efektywniejszej i ciekawej pracy. Zajęcia mają często charakter zabawowy. Formy i metody pracy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Umiejętności kluczowe:
Słuchanie

Treści programowe:

Ćwiczenia słuchu fonematycznego:

 • podział wyrazów na sylaby
 • liczenie sylab
 • tworzenie sylab otwartych
 • tworzenie sylab z podaną głoską
 • wydzielanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • grupowanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na taka samą głoskę

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową:

 • dzielenie zdań na wyrazy
 • rozpoznawanie głosek i liter w wyrazach
 • tworzenie wyrazów na odpowiednia głoskę, sylabę

Oczekiwane osiągnięcia:
Uczeń:

 • dzieli wyrazy na sylaby oraz podaje ich liczbę
 • tworzy wyrazy z podana sylabą
 • poprawnie wydziela głoski w nagłosie, śródgłosie i w wygłosie
 • poprawnie grupuje przedmioty według danej głoski
 • dzieli zdania na wyrazy, wskazuje liczbę wyrazów w zdaniu
 • dokonuje analizy i syntezy wyrazów
 • podaje wyrazy na podana głoskę, sylabę

Umiejętności kluczowe:
Mówienie

Treści programowe:

Ćwiczenia w mówieniu:

 • odpowiadanie na pytania nauczyciela
 • układanie pytań
 • opisywanie obrazka
 • opowiadanie i układanie treści krótkiej historyjki obrazkowej
 • układanie i wypowiadanie krótkich zdań
 • układanie krótkich opowiada

Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń:

 • poprawnie udziela odpowiedzi na zadawana pytania
 • potrafi ułożyć pytania
 • opisuje obrazek
 • potrafi opowiedzieć i ułożyć krótką historyjkę obrazkowa
 • układa opowiadania

Umiejętności kluczowe:
Pisanie

Treści programowe:

Ćwiczenia usprawniające funkcje manualne:

 • lepienie kulek, liter z plasteliny
 • rysowanie szlaczków
 • układanie wzorów
 • zamalowywanie farbami różnych powierzchni
 • odwzorowywanie elementów literopodobnych
 • wyszukiwanie odpowiednich liter w wycinankach z gazet, w tekstach opowiadań itp.
 • odwzorowywanie liter wg wzorów

Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń:

 • lepi z plasteliny oraz układa różne wzory
 • poprawnie rysuje szlaczki
 • odwzorowuje elementy literopodobne
 • poprawnie wskazuje litery
 • poprawnie odwzorowuje litery
  Treści programowe:

Ćwiczenia wdrażające do samodzielnego pisania wyrazów:

 • odwzorowywanie wyrazów
 • przepisywanie wyrazów
 • uzupełnianie luk w wyrazach
 • prawidłowe łączenie liter w wyrazach
 • właściwe stosowanie dwuznaków i liter specyficznych dla języka polskiego
 • prawidłowa pisownia wyrazów z ą i ę oraz zmiękczeń
 • pisownia wyrazów wielką literą
 • pisanie z pamięci wyrazów i zdań

Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń:

 • starannie przepisuje wyrazy
 • potrafi uzupełnić w wyrazie brakującą literę lub sylabę
 • poprawnie łączy litery w wyrazach
 • zna i stosuje poznane zasady gramatyczne i ortograficzne
 • poprawnie przepisuje tekst z tablicy

Umiejętności kluczowe:
Czytanie

Treści programowe:

 • ćwiczenia kształtujące percepcję wzrokową
 • ćwiczenia w czytaniu krótkich wyrazów (literowanie, głoskowanie, sylabizowanie)
 • czytanie wyrazów z grupami spółgłoskowymi i z dwuznakami
 • czytanie krótkich tekstów
 • układanie wyrazów rozsypanek literowych i sylabowych
 • układanie zdań z alfabetu ruchomego
 • uzupełnianie luk w zdaniach
 • układanie historyjek obrazkowych wg logicznej kolejności.

Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń:

 • czyta krótkie teksty, rozumie ich treść
 • umie ułożyć wyrazy z rozsypanek wyrazowych oraz z sylab
 • układa zdania z alfabetu ruchomego
 • potrafi uzupełnić brakujące wyrazy w zdaniach
 • poprawnie układa historyjkę obrazkową

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Umiejętności kluczowe:
Orientacja w przestrzeni

Treści programowe:

 • określanie położenia przedmiotów względem obserwatora i innych obiektów
 • wyznaczanie kierunków w przestrzeni: na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu
 • używanie zwrotów: za, przed, pod, nad, obok, itp.,

Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń:

 • określa położenie przedmiotów względem obserwatora i innych obiektów
 • poprawnie wyznacza kierunki
 • poprawnie używa zwrotów: za, pod, na, obok ,w, itp.,

Umiejętności kluczowe:
Zbiory

Treści programowe:

 • klasyfikowanie przedmiotów wg wyróżnionych cech
 • tworzenie zbiorów zgodnie z podanym warunkiem
 • przeliczanie elementów w zbiorach
 • porównywanie liczebności dwóch zbiorów, rozumienie pojęć: mniej – wiece – tyle samo i zapisywanie ich za pomocą znaków: >, <, =

Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń:

 • poprawnie klasyfikuje zbiory wg określonej cechy
 • tworzy zbiory
 • przelicz elementy w zbiorach
 • porównuje liczebność zbiorów, stosuje znaki matematyczne

Umiejętności kluczowe:
Liczby

Treści programowe:

 • zapisywanie liczb za pomocą cyfr
 • rozkładanie liczby na składniki
 • porównywanie liczb
 • porządkowanie liczb w określone ciągi malejące lub rosnące
 • dodawanie i odejmowanie liczb na konkretach (w pamięci)
 • zapisywanie działań za pomocą znaków matematycznych
 • rozwiązywanie prostych zadań tekstowych

Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń:

 • poprawnie zapisuje liczby
 • rozkłada liczby na składniki
 • poprawnie porównuje liczby
 • potrafi uporządkować liczby w określone ciągi liczbowe
 • dodaje i odejmuje liczby
 • zapisuje działania matematyczne
 • umie rozwiązać proste zadania tekstowe

Umiejętności kluczowe:
Figury geometryczne

Treści programowe:

 • rysowanie figur za pomocą szablonów
 • odróżnianie i nazywanie figur
 • tworzenie kształtów różnych figur poprzez rozcinanie, zaginanie, układanie jednych figur na drugich

Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń:

 • rysuje i nazywa figury geometryczne
 • tworzy kształty różnych figur

Ewaluacja program:
• rozpoznanie stanu wiedzy i możliwości oraz specyficznych potrzeb edukacyjnych uczestników zajęć,
• szczegółowe rozpoznawanie osiągnięć (na bieżąco),
• pomiar osiągnięć ucznia pod koniec roku szkolnego
• prowadzenie dokumentacji,
• pomoce dydaktyczne, materiały do pracy indywidualnej,
• rozmowy z nauczycielami uczącymi i rodzicami,
• prezentacja dokonań uczniów na forum klasy (Anna Mróz, 2011, edux.pl)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.