ZAŁĄCZNIK 3 – Karty oceny opisowej ucznia klasy III

Załącznik 3

Klasa III – śródroczna analiza  postępów w nauczaniu

Uczeń/uczennica……………………………………………………


Klasa III….. I semestr roku szkolnego…………………………..

Religia……………………………………………………………………………………………………….

Język angielski……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

 EDUKACJA POLONISTYCZNA

1. CZYTANIE

Technika czytania: czyta płynnie w tempie: dobrym, wolnym; wyrazami, sylabami; popełnia błędy przy czytaniu; w bardzo niskim stopniu opanował techniki czytania.

Czytanie ze zrozumieniem: w pełni rozumie czytany tekst, nie zawsze rozumie treść przeczytanego tekstu, ma poważne trudności ze zrozumieniem tekstu, nie rozumie treści.

2. PISANIE

Przepisywanie tekstów: pisze z pamięci,  przepisuje poprawnie, myli się przy przepisywaniu, odwzorowuje przepisywany tekst.

Pisanie ze słuchu: bezbłędnie, poprawnie zapisuje pojedyncze wyrazy, grupy wyrazów, zdania; popełnia błędy, nie pisze ze słuchu.

Zasady ortograficzne: zna i stosuje je zawsze, zazwyczaj, czasami; nie zna i nie stosuje zasad ortograficznych.

Formułowanie myśli w zdaniu pisanym: potrafi samodzielnie ułożyć proste /złożone zdanie oraz zapisać je; potrafi samodzielnie ułożyć zdanie złożone, ale ma problemy z jego poprawnym zapisem; ma trudności z samodzielnym ułożeniem i zapisaniem prostego/ złożonego zdania; nie potrafi formułować myśli w zdaniu pisanym.

3. MÓWIENIE

Wypowiada się: wyrazami, krótkimi zdaniami, zdaniami złożonymi, stosuje wypowiedzi kilkuzdaniowe; chętnie wypowiada się; nie wykazuje chęci wypowiadania się, wypowiada się wyłącznie na polecenie nauczyciela.

Odtwarza/ nie odtwarza z pamięci teksty dla dzieci.

4. GRAMATYKA

Określa, myli się, nie określa liczby i rodzajów rzeczownika; określa, myli się, nie określa czasu, liczby, osoby czasownika; stopniuje, myli się, nie stopniuje przymiotnika.

Zna/ nie zna rodzaje zdań.

Rozróżnia/ nie rozróżnia wypowiedzi w formie  zdań, równoważników zdań.

Zasady gramatyczne:  zna i stosuje je: zawsze, zazwyczaj, czasami,  nie stosuje.

EDUKACJA  MATEMATYCZNA

Rachunek pamięciowy w zakresie 100: liczy biegle, radzi sobie dobrze/ wystarczająco, działa na konkretach, popełnia błędy, nie liczy.

Opanowanie podstawowych działań matematycznych: rozumie i wykonuje dodawanie,  odejmowanie , mnożenie i dzielenie; ma problemy w  dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu; nie opanował/a  dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Zadania tekstowe: rozwiązuje proste / złożone zadania: samodzielnie, z pomocą; samodzielnie rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności; nie rozwiązuje samodzielnie prostych/ złożonych zadań tekstowych.

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA

Zna/ nie zna, stosuje/ nie stosuje podstawowe zasady ruchu drogowego; zna/ nie zna symbole narodowe, genezę hymnu narodowego.

Posiada wiedzę o otaczającym środowisku: rozległą, ogólną, wycinkową; stosuje ją w praktyce: zawsze, często, sporadycznie.

EDUKACJA  MUZYCZNA

Opanował/a  umiejętności muzyczne: śpiew, gra na instrumentach perkusyjnych; rozpoznawanie wartości nut: rozpoznaje, myli się, nie rozpoznaje; odczytywanie zapisu nutowego: potrafi, popełnia błędy, nie potrafi odczytać zapisu; wykazuje poczucie rytmu, ma problemy z ćwiczeniami rytmicznymi; wykazuje zainteresowania muzyczne.

EDUKACJA  PLASTYCZNA

Opanował/a podstawowe techniki plastyczne; prace zawierają bogactwo treści, są ubogie pod względem treści, są schematyczne; wykazuje twórczą inwencję plastyczną; wykazuje niechęć do zajęć plastycznych.

ZAJĘCIA  TECHNICZNE

Stosuje się do wskazówek: zawsze, czasami, nie stosuje się.          

Potrafi bezpiecznie korzystać   z narzędzi i przyborów/ nie potrafi; dba o estetyczne wykończenie pracy/ nie dba.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Zasady BHP zna i przestrzega: zawsze, czasem, nie zna i nie przestrzega.

Biegle/ samodzielnie/ z pomocą nauczyciela posługuje się paskiem zadań w programie graficznym Paint; poprawnie/ niepoprawnie pisze teksty w programie Microsoft Word;  potrafi/ z pomocą nauczyciela/ nie potrafi zapisać plik różnymi sposobami; samodzielnie/ z pomocą nauczyciela korzysta z galerii WordArt, ClipArt, Autokształty i Symbole.

WYCHOWANIE  FIZYCZNE

Wykazuje/ nie wykazuje: ogólną sprawność psychomotoryczną.
Współdziała/ nie współdziała: w zespołowych formach aktywności sportowej.
Wkłada: odpowiedni wysiłek/ nie wkłada odpowiedniego wysiłku.
Przygotowanie do zajęć: zawsze, czasami, sporadycznie.

WŁAŚCIWOŚCI   ROZWOJU   DZIECKA

Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami/ nie nawiązuje kontaktów; często popada w konflikty z innymi; jest wzorem godnym naśladowania; cechuje go/ ją  zdyscyplinowanie, koleżeńskość, uczynność; wykazuje: samodzielność, zaradność, inicjatywę.

Odpowiedzialność: przyjęte na siebie zadania i obowiązki wykonuje: wzorowo, chętnie, wymagają większej dokładności i staranności; niechętnie podejmuje działania szkolne.

Przestrzeganie norm społecznych: zawsze, zazwyczaj, czasami, nie przestrzega.

Klasa III – oceny roczne

Edukacja polonistyczna:

Czytanie :

Celujący (6) – Uczeń celująco opanował umiejętność czytania, czyta wyraziście.

Bardzo dobry (5) – Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta biegle.

Dobry (4) –  Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta płynnie wyuczone teksty.

Dostateczny (3) – Uczeń 2) – w dostatecznym stopniu opanował umiejętność czytania, czyta poprawnie łatwe, wyuczone teksty.

Dopuszczający (Uczeń w wystarczającym stopniu opanował umiejętność czytania, nie zawsze rozumie czytany tekst.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie osiąga poprawności czytania. Nie rozumie  czytanego tekstu.

Cechy czytania

Poprawne – prawidłowo odczytuje ,nie opuszcza liter, sylab, wyrazów, nie przestawia.

Płynne – czyta wolno ale całymi wyrazami, nie zatrzymuje się zbyt długo nad poszczególnymi wyrazami lub częściami, nie ”bierze oddechu” w połowie wyrazu. Czytanie może być powolne ale równomierne.

Biegle – polega na indywidualnym, świadomym stosowaniu właściwego tempa, na zachowaniu właściwych akcentów logicznych w zdaniu, zgodnie ze znakami przestankowymi oraz tych, które są ważne dla rozumienia tekstu. Warunkiem czytania biegłego jest jednoczesne rozumienie tekstu.

Wyraziste – polega na zachowaniu pauz gramatycznych, logicznych i psychologicznych, na zachowaniu właściwej intonacji i tempa. Uczeń powinien wydobyć walory uczuciowe tekstu, umie odzwierciedlić barwą głosu uczucia i nastroje jakie autor chce obudzić w związku z czytanym tekstem. Czytanie to również polega na oddaniu głosem cech indywidualnych bohaterów oraz stosunku czytającego do bohaterów.

Pisanie :

Celujący (6) – Uczeń w celującym stopniu opanował umiejętność pisania ze słuchu i swobodnych tekstów.

Bardzo dobry (5) –– Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność pisania ze słuchu i swobodnych  tekstów.

Dobry (4)  – Uczeń w dobrym stopniu opanował umiejętność pisania ze słuchu i swobodnych tekstów.

Dostateczny (3)  – Uczeń w dostatecznym stopniu opanował umiejętność pisania ze słuchu i swobodnych  tekstów.

Dopuszczający (2) – Uczeń  w wystarczającym stopniu opanował umiejętność pisania ze słuchu i swobodnych tekstów.

Niedostateczny (1) – Uczeń ma duże problemy z pisaniem ze słuchu. Samodzielnie nie redaguje swobodnych tekstów.

Ortografia i gramatyka :

Celujący (6) – Uczeń w celującym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki.

Bardzo dobry (5) – Uczeń w bardzo dobrym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki.

Dobry (4) –  Uczeń w dobrym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki.

Dostateczny (3) – Uczeń w dostatecznym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki.

Dopuszczający (2)  – Uczeń w wystarczającym stopniu opanował wiadomości z ortografii i gramatyki.

Niedostateczny (1)  – Uczeń nie opanował wiadomości z ortografii i gramatyki.

Mówienie:

Celujący (6)  – Uczeń swobodnie wypowiada się na zadany temat.

Bardzo dobry (5) – Uczeń bardzo dobrze  wypowiada się na zadany temat.

Dobry (4) – Uczeń dobrze wypowiada się na zadany temat.

Dostateczny (3) – Uczeń dostatecznie wypowiada się na zadany temat.

Dopuszczający (2) – Uczeń  wypowiada się niechętnie.

Niedostateczny (1) – Uczeń  nie potrafi sformułować myśli w zdaniu mówionym.

Edukacja matematyczna

Celujący (6) – Uczeń biegle opanował liczenie w zakresie 1000 oraz podstawowe działania matematyczne. Potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone zadania tekstowe.

Bardzo dobry (5) – Uczeń bardzo dobrze opanował liczenie w zakresie 100 oraz podstawowe działania matematyczne. Przy nieznacznej pomocy nauczyciela rozwiązuje złożone zadania tekstowe.

Dobry (4)  –  Uczeń dobrze opanował liczenie w zakresie 100 oraz podstawowe działania matematyczne. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste zadania tekstowe.

Dostateczny (3) – Uczeń w dostatecznym stopniu  liczy w zakresie 100. Z pomocą nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Dopuszczający (2)  – Popełnia poważne błędy w obliczeniach  w zakresie 100. Wyłącznie z pomocą nauczyciela próbuje rozwiązywać proste zadania tekstowe.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie opanował podstawowych działań arytmetycznych. Nie podejmuje prób rozwiązania prostego zadania tekstowego. Popełnia błędy w obliczeniach w zakresie 100.

Edukacja społeczno – przyrodnicza

Celujący (6) – Uczeń posiada rozległą wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych i o otaczającym środowisku, zawsze stosuje ją w praktyce.

Bardzo dobry (5) – Uczeń posiada ogólną wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz rozległą  o otaczającym środowisku, często stosuje ją w praktyce.

 Dobry (4) –  Uczeń posiada podstawową wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz ogólną o otaczającym środowisku, stosuje ją w praktyce.

Dostateczny (3) – Uczeń posiada wycinkową wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz podstawową  o najbliższym środowisku, stosuje ją w praktyce.

Dopuszczający (2) – Uczeń posiada znikomą wiedzę na temat obowiązujących zasad społecznych oraz wycinkową  o otaczającym środowisku, czasami stosuje ją w praktyce.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie posiada wiedzy na temat obowiązujących zasad społecznych, nie wykazuje zainteresowania otaczającym środowiskiem.

Edukacja techniczna

Celujący (6) – Prace techniczne cechuje staranność i dokładność wykonania. Uczeń zawsze pracuje według podanej instrukcji.

Bardzo dobry (5) – Prace techniczne cechuje staranność i dokładność wykonania. Uczeń zazwyczaj pracuje według podanej instrukcji.

Dobry (4) – Prace techniczne nie są wykonywane starannie  i dokładnie. Uczeń często pracuje według podanej instrukcji.

Dostateczny (3) – Uczeń niedbale wykonuje prace techniczne. Pracuje według podanej instrukcji  z pomocą nauczyciela.

Dopuszczający (2) – Uczeń niechętnie i niedbale wykonuje prace techniczne. Pracuje według podanej instrukcji z dużą pomocą nauczyciela.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie angażuje się w wykonywanie prac technicznych. Mimo pomocy nauczyciela, nie pracuje według podanej instrukcji.

Edukacja plastyczna

Celujący (6) – Prace plastyczne świadczą o talencie ucznia i wyróżniają się inwencją twórczą.

Bardzo dobry (5) – Prace plastyczne cechuje staranność i oryginalność wykonania.

Dobry (4)  –  Uczeń dobrze opanował techniki plastyczne.

Dostateczny (3)  – Prace plastyczne są schematyczne i ubogie w treść.

Dopuszczający (2)  – Uczeń słabo opanował podstawowe techniki plastyczne.

Niedostateczny (1)  – Uczeń nie opanował podstawowych technik plastycznych.

Edukacja muzyczna

Celujący (6) – Uczeń jest uzdolniony muzycznie, czysto śpiewa, bezbłędnie odczytuje zapis nutowy .

Bardzo dobry (5)  – Uczeń wykazuje duże poczucie rytmu, chętnie śpiewa, bardzo dobrze odczytuje zapis nutowy.

Dobry (4)  –  Uczeń ma poczucie rytmu, chętnie śpiewa, potrafi odczytać zapis nutowy.

Dostateczny (3) – Uczeń wykazuje poczucie rytmu, niechętnie śpiewa, popełnia błędy w odczytywaniu zapisu nutowego.

Dopuszczający (2)  – Uczeń nie wykazuje  poczucia rytmu, niechętnie śpiewa, ma duże trudności z odczytywaniem zapisu nutowego.

Niedostateczny (1) – Uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych,  nie odczytuje zapisu nutowego.

Wychowanie fizyczne

Celujący (6)  – Ćwiczenia sprawnościowe cechuje perfekcjonizm i wielkie zaangażowanie.

Bardzo dobry (5) – Ćwiczenia sprawnościowe wykonuje z dużym zaangażowaniem.

Dobry (4) –  Uczeń wykazuje dobre wyrobienie sportowe.

Dostateczny (3) –Uczeń jest sprawny fizycznie lecz ćwiczenia ruchowe wykonuje niedbale.

Dopuszczający (2) –Ćwiczenia sprawnościowe uczeń wykonuje niedokładnie i niechętnie, stosuje się do reguł zabaw i gier.

Niedostateczny (1) – Uczeń  bardzo niechętnie i bez zaangażowania wykonuje ćwiczenia ruchowe.

Zajęcia komputerowe

Celujący (6) – Uczeń sprawnie zapisuje plik różnymi sposobami na różnych nośnikach. Biegle pracuje w oknach dwóch programów. Samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej.

Bardzo dobry (5) –Uczeń zapisuje plik różnymi sposobami na różnych nośnikach. Samodzielnie pracuje w oknach dwóch programów. Korzysta z wyszukiwarki internetowej.

Dobry (4) –Uczeń. Potrafi zapisać plik różnymi sposobami na różnych nośnikach, pracować w oknach dwóch programów i korzystać a wyszukiwarki internetowej.

Dostateczny (3) –Uczeń z pomocą nauczyciela zapisuje plik różnymi sposobami na różnych nośnikach, pracuje w oknach dwóch programów oraz korzysta z wyszukiwarki internetowej.

Dopuszczający (2) –Trudność sprawia mu zapisywanie pliku różnymi sposobami na różnych nośnikach, praca w oknach dwóch programów oraz korzystanie z wyszukiwarki internetowej.

Niedostateczny (1) – Uczeń nie potrafi zapisać pliku poznanymi sposobami na różnych nośnikach, nie pracuje w oknach dwóch programów oraz nie umie posługiwać się wyszukiwarką internetową.

Język angielski:

Celujący (6) – Uczeń swobodnie posługuje się elementami języka angielskiego wykraczającymi poza program nauczania  i swobodnie wypowiada się w języku angielskim. Jest aktywny. Uczeń bierze udział w konkursach o zasięgu międzyszkolnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim osiągając wysokie lokaty.

Bardzo dobry (5) – Uczeń rozumie  proste  i bardziej złożone polecenia nauczyciela i właściwie  na nie reaguje. Uczeń opanował w bardzo dobrym stopniu wyrazy, zwroty
i struktury gramatyczne z języka angielskiego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, nie popełniając  błędów. Jest aktywny.

Dobry (4) – Uczeń rozumie  proste polecenia nauczyciela i właściwie  na nie reaguje. Uczeń opanował w dobrym stopniu wyrazy, zwroty i struktury gramatyczne z języka angielskiego. Wykonuje zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, popełniając niewielkie błędy.

Dostateczny (3) – Uczeń rozumie  proste polecenia nauczyciela i próbuje  na nie reagować. Uczeń opanował podstawowe wyrazy, zwroty i struktury gramatyczne z języka angielskiego. Uczeń częściowo rozumie słuchane teksty nagrań.

Dopuszczający (2) – Uczeń rozumie niektóre proste polecenia nauczyciela, ale rzadko na nie reaguje. Uczeń opanował niektóre podstawowe wyrazy, zwroty i struktury gramatyczne
 z języka angielskiego umożliwiające mu dalsze kontynuowanie nauki.

Niedostateczny (1) –  Uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela. Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.

Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania – klasa III

Wzorowe  – Uczeń wzorowo jest przygotowany do zajęć lekcyjnych. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach. Chętnie podejmuje dodatkowe działania szkolne. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole. Kulturalnie odnosi się do innych uczniów i osób dorosłych. Szanuje mienie szkolne, swoją i cudzą własność. Prezentuje postawę godną naśladowania.

Bardzo dobre  – Uczeń bardzo dobrze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych. Jest punktualny, systematyczny, aktywnie uczestniczy w zajęciach. Podejmuje dodatkowe działania szkolne. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole. Kulturalnie odnosi się do innych uczniów i osób dorosłych. Dba o mienie szkolne, swoją i cudzą własność.

Dobre  – Uczeń dobrze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych. Czasami spóźnia się do szkoły, wymaga motywacji do podejmowania dodatkowych działań szkolnych. Zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w szkole. Okazuje szacunek osobom dorosłym. Dba o  mienie szkolne, swoją i cudzą własność.

Poprawne  – Przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych i wynikających z nich obowiązków wymaga większej dokładności i staranności. Uczeń spóźnia się do szkoły, pracuje niesystematycznie. Nie zawsze przestrzega reguł oraz zasad dotyczących norm współżycia w szkole. Zapomina o stosowaniu zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innymi uczniami oraz osobami dorosłymi. Nie szanuje mienia szkolnego, swojej i cudzej własności.

Nieodpowiednie  – Uczeń jest niesystematyczny, często nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych. Nie podejmuje działań szkolnych. Zazwyczaj nie przestrzega reguł oraz zasad dotyczących norm współżycia w szkole. Często popada w konflikty z innymi uczniami oraz  osobami dorosłymi. Nie szanuje mienia szkolnego, swojej i cudzej własności. Cechuje go niska kultura osobista.

Naganne  – Uczeń lekceważy obowiązki szkolne. Jest agresywny i konfliktowy. Używa wulgarnych słów, dostarcza innym negatywnych wzorców zachowania. Niszczy mienie szkolne, swoją i cudzą własność. Cechuje go bardzo niska kultura osobista.

źródło: psp28radom.szkolnastrona.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.