Przykłady mocnych i słabych stron ucznia – edukacja wczesnoszkolna

Imię i nazwisko ucznia…………………

rok szkolny ………………………….

MOCNE STRONY

• chętnie uczestniczy w życiu rówieśników
• buduje więzi ze środowiskiem
• korzysta z informacji, które są skierowane do niego
• odpowiada na zadane pytania
• zazwyczaj przestrzega umów i norm społecznych
• uczęszcza regularnie na zajęcia
• jest przygotowany do zajęć
• ma dość dobre tempo wykonywanych zadań
• współpracuje z innymi
• zazwyczaj potrafi się zachować podczas wyjść
• jest posłuszny, szanuje dorosłych

SŁABE STRONY

• obniżony rozwój funkcji poznawczych
• kłopoty z przypominaniem sobie posiadanych wiadomości
• obniżona zdolność spostrzegania
• kłopoty z wnioskowaniem i rozumowaniem przez analogię
• problemy z czytaniem i pisaniem, częste błędy typu
dyslektycznego
• obniżone funkcje słowno-pojęciowe
• obniżona koncentracja uwagi
• kłopoty z rozumieniem pytań i poleceń oraz wypowiedzi
ustnych i pisemnych
• mała aktywność – nie zgłasza się do odpowiedzi, często
przyjmuje bierną postawę
• jego pismo jest nieczytelne, ma problemy z prawidłowym
odtwarzaniem kształtu liter
• z trudem skupia się na wypowiedziach innych (Agnieszka Kosowicz, 2019).

źródło: edux.pl