Zasadnicze informacje o uczniu  wynikające z poziomu funkcjonowania zawierające się w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych i wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą przyjmować formę jak poniżej:
 1. Zasadnicze informacje o uczniu wynikające z:

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Stan zdrowia dziecka (w tym przyjmowane leki).

Informacja medyczna:

 • Uczniowie z problemami zdrowotnymi, przewlekle chorzy, z zaburzeniami układu nerwowego, oddechowego (astma oskrzelowa, mukowiscydoza, alergia), zaburzeniami układu krążenia (hemofilia), zaburzeniami układu materii (cukrzyca), zaburzeniami narządu ruchu (mózgowe porażenie ruchowe).

poziomu funkcjonowania ucznia

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

 • z której wynika konieczność zastosowania właściwych warunków realizacji potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii usprawniania i rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Słabe strony ucznia:
 • nieharmonijny rozwój funkcji intelektualnych;
 • brak umiejętności klasyfikowania i znajdowania powiązań;
 • trudności w rozumieniu typowych codziennych sytuacji, akceptowanych ogólnie zachowań oraz norm i praktyk społecznych;
 • słaby sposób wiedzy ogólnej, trudności w zdobywaniu, przechowywaniu i odzyskiwaniu jej;
 • słaba pamięć trwała generująca problemy opanowania podstawy programowej;
 • słaba zdolność organizacji percepcyjnej, mała pojemność pamięci wzrokowej, nierozwinięta spostrzegawczość wzrokowa oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • niewykształcona umiejętność wypowiadania się,  definiowania;
 • trudności w opanowaniu podstawowych pojęć matematycznych;
 • problemy z liczeniem w pamięci;
 • trudności w spostrzeganiu związków pomiędzy częścią a całością oraz różnicowaniu istotnych i drugorzędnych szczegółów;
 • problemy z przewidywaniem skutków działań podczas pracy na materiale obrazkowym;
 • brak umiejętności wykrywania wewnętrznych związków między elementami;
 • brak umiejętności całościowego przetwarzania informacji;
 • nieumiejętność organizacji pracy, zaplanowania czasu pracy przeznaczonego na wykonanie danej czynności;
 • nieumiejętność pracy pod presją czasu;
 • niska wydolność słuchowej pamięci fonologicznej i obniżona synteza słuchowo głoskowa (dłuższych słów);
 • trudności z przyswajaniem i utrwalaniem wiadomości, gromadzeniem wiedzy w zasobach pamięciowych;
 • znaczne trudności w tworzeniu wypowiedzenia ustnego;
 • ubogie słownictwo czynne;
 • brak umiejętności zrozumienia złożonych poleceń ustnych;
 • trudności w opanowaniu nowych treści;
 • rozkojarzenie, nieumiejętność skupienia uwagi na wiadomościach przekazywanych przez nauczyciela; trudności z pisaniem, liczne symptomatyczne błędy, pomijanie liter, zamienianie litery o podobnej wymowie głoskowej, ubezdźwięcznienia;
 • liczne błędy ortograficzne popełniane podczas pisania ze słuchu i w pisaniu odtwórczym;
 • niska zdolność kontroli wzrokowo-ruchowej;
 • niski poziom techniki pisania spowodowany nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego;
 • obniżona sprawność grafomotoryczna ręki wiodącej w zakresie szybkości stawiania znaków;
 • niski poziom techniki i tempa czytania głośnego i cichego;
 • słabe rozumienie samodzielnie czytanego tekstu.
Mocne strony ucznia
 • zrozumienie obowiązujących norm społeczno-moralnych;
 • staranność wykonywania zadań;
 • wytrwałość, brak rezygnacji z wykonania zadania;
 • dokonanie operacji na materiale liczbowym;
 • czytanie ciągów wyrazów i tekstu wiązanego całościowego;
 • pokonywanie trudności i poprawianie błędów z pomocą nauczyciela.

Zalecenia (wynikające z obserwacji ucznia przez nauczyciela, zawarte w orzeczeniu):

 • kształcenie specjalne w szkole specjalnej lub (zgodnie z decyzją rodziców) w szkole  podstawowej w klasie integracyjnej;
 • objęcie indywidualną rewalidacją: usprawnianie procesów, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia;
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia;
 • dostosowanie stopnia trudności zadań i ich liczby do możliwości ucznia (dotyczy również prac domowych);
 • wydłużenie czasu na wykonywanie zadań i odpowiedzi ustne;
 • ukierunkowanie pracy, w razie potrzeby dzielenie zadania na krótsze etapy do samodzielnego wykonania;
 • zwracanie uwagi na treści istotne w poleceniu czy zadaniu;
 • motywowanie pochwałą do podejmowania wysiłku umysłowego;
 • umożliwienie osiągania sukcesów szkolnych; bazowanie na mocnych stronach ucznia;
 • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań;
 • rozwijanie mowy opowieściowej;
 • wzbogacanie słownictwa;
 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu prawidłowych kontaktów z rówieśnikami;
 • wspieranie w sytuacjach trudniejszych, podchodzenie z szacunkiem i zrozumieniem do lęków i obaw ucznia;
 • podczas nauki matematyki odwoływanie się do konkretu, graficzne przedstawianie treści zadań, naprowadzanie myślenia odwołującego się do codziennych sytuacji życiowych;
 • sprawdzanie, czy praca domowa została odrobiona;
 • robienie krótkich przerw w pracy;
 • udział w zajęciach socjoterapeutycznych/psychoedukacyjnych celem rozwijania kompetencji społecznych, nauki radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach oraz budowania pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • stała współpraca z rodzicami ucznia;
 • monitorowanie środowiska rodzinnego;
 • wspieranie relacji rówieśniczych, udzielanie pomocy w nawiązywaniu nowych kontaktów, zwiększanie samodzielności ucznia, podnoszenie samooceny;
 • kontrakt z poradnią pod koniec nauki w celu określenia dalszych potrzeb edukacyjnych dziecka (Naprawa, Tanajewska, Mach, Szczepańska, 2017).

źródło: R. Naprawa, A. Tanajewska, C. Mach, K. Szczeoańska: Dostosowane wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb…”, HARMONIA UNIVERSALIS, Gdańsk 2017

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.