Program zajęć rewalidacyjnych

Program zajęć rewalidacji indywidualnej z uczniem klasy szóstej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Rewalidacja – (łac. re – znów, valius – mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami.
Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze.
W rewalidacji indywidualnej w wyróżnić możemy dwa etapy:
1. Wstępny (przygotowujący) – jest to wyrobienie gotowości do nauki, przyzwyczajenie dziecka do wysiłku, kontakt z rówieśnikami, przyzwyczajenie do pokonywania trudności, wyciszanie lub pobudzanie, wyróżnianie części ciała, stron w ciele, orientacja przestrzenna i kierunkowa, poczucie położenia ciała w przestrzeni.
2. Właściwy – kształtowanie umiejętności szkolnych: czytanie, pisanie, liczenie i doskonalenie technik szkolnych:
– ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej i usprawnianie manualne
– ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
– ćwiczenia percepcji słuchowej
Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej wymaga oprócz stosowania specjalnych metod oddziaływania i wsparcia w czasie zajęć edukacyjnych zapewnienia mu dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W trakcie rewalidacji indywidualnej nauczyciel może w bardziej indywidualnym kontakcie popracować z dzieckiem nad korekcją, zastępowaniem lub kompensowaniem jego braków, gdyż często pozostaje ono na niższym poziomie rozwoju poznawczego w stosunku do swoich rówieśników. Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest zatem stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w zajęciach szkolnych z jego zdrowymi rówieśnikami. Zajęcia rewalidacyjne mogą mieć charakter terapeutyczny, kiedy próbujemy wyrównać defekty rozwojowe i kształtować pożądane właściwości osobowościowe (rewalidacja korekcyjno-kompensacyjna, logopedyczna, socjoterapia, muzykoterapia itp.) lub dydaktyczny, gdy pracujemy nad uzupełnianiem luk w materiale nauczania (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze).
Przedstawiony niżej program działań rewalidacyjnych ma charakter zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Napisano go na podstawie diagnozy dziecka zawartej w orzeczeniu poradni psychologiczno pedagogicznej oraz diagnozy pedagogicznej i obserwacji nauczycieli uczących klasę, do której uczęszcza chłopiec. Dostosowany jest do indywidualnych możliwości ucznia, u którego stwierdzono braki w wiadomościach i umiejętnościach z klas niższych przewidzianych w programie szkoły specjalnej.
Poniższy program zajęć rewalidacyjnych jest przeznaczony dla ………….., ucznia klasy VI-ej Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu upośledzonego w stopniu lekkim. Obejmuje on wymagania konieczne do realizacji i zawarte w programie obowiązującym uczniów Szkoły Specjalnej oraz w podstawie programowej szkoły ogólnodostępnej.

Edukacja humanistyczna
Cele ogólne:
· uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji;
· bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;
· kształtowanie sprawności komunikacyjnych;
· wyrabianie nawyków samokształceniowych;
· rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim.
Cele szczegółowe:
· przypomnienie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności stosowania ich w praktyce;
· uzupełnianie wiadomości o budowie zdania pojedynczego, złożonego;
· kształtowanie umiejętności stosowania zasad składni w budowaniu wypowiedzi oraz świadomego dobierania konstrukcji zdania do celu wypowiedzi;
· bogacenie słownictwa, gromadzenie słów potrzebnych przy tworzeniu różnych typów wypowiedzi pisemnej;
· wyrabianie umiejętności i nawyku korzystania ze słowników języka polskiego i wyrazów obcych oraz poradników językowych;
· kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia komunikatów językowych, niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu;

Plan pracy:

Cele zajęć Sposób realizacji Przewidywane osiągnięcia ucznia
Kształcenie umiejętności słuchania i mówienia.
· Rozmowy, samodzielne wypowiadanie się
· Omawianie czytanych tekstów, oglądanych filmów, obrazów,
· Układanie opowiadań i opisów przedmiotów na podstawie obserwacji i z pamięci,· Układanie planów opowiadań,
· Słuchanie ze zrozumieniem opowiadania, recytacji, tekstów czytanych, audycji
· Nazywa rzeczy, czynności, cechy przedmiotów i ich usytuowanie, cechy osób i stanów psychicznych,
· Na podstawie obserwacji wypowiada się w uporządkowanej formie na tematy związane z doświadczeniem życiowym, dotyczące ilustracji, plakatu, dzieła malarskiego, filmu itp.
· Słucha ze zrozumieniem wypowiedzi innych osób, czytanych tekstów literackich, audycji radiowych i rozpoznaje intencję wypowiedzi np.
· Prowadzi dialog, w którym stosowane są zdania pytające, rozkazujące, wykrzyknikowe,
· Kształcenie umiejętności czytania i opracowywania tekstów.
· Czytanie głośne indywidualne tekstów z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych i intonacji,
· Czytanie ciche ze zrozumieniem, ze zwróceniem uwagi na wskazane w tekście treści,
· Samodzielne czytanie czasopism, posługiwanie się tekstem,
· Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach, omawianie postaci, ich czynów, cech charakteru, ustalanie kolejności wydarzeń i wiązanie ich w logiczną całość,
· Praktyczne korzystanie z encyklopedii, słownika, katalogu
· Płynnie, poprawnie i wyraźnie czyta teksty głośno, cicho ze zrozumieniem, indywidualnie i zbiorowo
· Ustala w tekście kolejność zdarzeń i dostrzega ich wzajemną zależność,
· Wskazuje w utworze głównych bohaterów i postacie drugorzędne,· Wyszukuje w tekście określone fragmenty np. dotyczące cech bohatera, zdarzeń
· Zna tytuły czasopism
· Posługuje się encyklopedia, słownikiem ortograficznym i innymi słownikami,
Kształcenie umiejętności pisania.
· Przepisywanie tekstów połączone z wyodrębnieniem zdań· Samodzielne pisanie opowiadań i opisów,
· Układanie planów utworów lub ich fragmentów,
· Pisanie z pamięci i ze słuchu,
· Pisanie pism użytkowych- listy, odpowiedzi na listy, adresowanie kopert, życzenia świąteczne, imieninowe, okolicznościowe, pisanie ogłoszeń
· Układa i pisze złożone z kilku zdań opowiadania i opisy przedmiotów na podstawie obserwacji bezpośredniej, przekształca zdanie pisane i mówione,
· Stosuje poznane zasady ortografii w zakresie opracowanego słownictwa,
· Pisze wyrazy kształtnie i w odpowiednim tempie, właściwie rozmieszcza tekst na stronie zeszytu

Kształcenie nauki o języku- ortografia, gramatyka, składnia.
· Nauka części mowy: rzeczownik- liczba, rodzaj, przypadki
· Czasownik- liczba, osoba, czas· Przymiotnik- liczba, rodzaj, stopniowanie, odmiana przymiotnika z rzeczownikiem
· Tworzenie przymiotników od rzeczowników, rzeczowników od czasowników np.: kwiat- kwiatowy, palić- palacz
· Wyróżnianie rzeczownika, czasownika, przymiotnika w zdaniu
· Praktyczne wprowadzanie przyimków poprzez demonstrowanie różnych stosunków przestrzennych np. nad stołem, pod stołem, wyróżnianie przyimków w zdaniu,
· Spójnik, rola spójnika w zdaniu· Utrwalanie zasad pisowni z h, ó, ż, rz wymiennym i niewymiennym w zakresie słownika ucznia
· Pisownia rz po spółgłoskach· Pisownia przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym· Pisownia wyrazów z ą, ę
· Pisownia nie z osobowymi formami czasownika i przymiotnikiem,
· Wielka litera w nazwach geograficznych, imionach własnych, korespondencji
· Posługiwanie się słownikiem ortograficznym
· Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu
· Podmiot i orzeczenie jako najważniejsze wyrazy w zdaniu
· Wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach głoski, porządkuje wyrazy według alfabetu,
· Zna związki wyrazów w zdaniu, rolę podmiotu i orzeczenia,
· Rozpoznaje i stosuje w zależności od potrzeb zdania pytające, oznajmujące, wykrzyknikowe, rozkazujące, równoważniki zdań w ustnych i pisemnych wypowiedziach
· Rozpoznaje części mowy- rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik
· Określa i umie stosować poznane formy rzeczownika (liczba, rodzaj), czasownika (liczba, osoba, czas), przymiotnika (liczba rodzaj)
· Grupuje wyrazy wokół danego tematu (wyrazy bliskoznaczne i pokrewne)
· Prawidłowo dobiera wyrazy przeciwstawne

Edukacja matematyczno – przyrodnicza
Matematyka potrzebna jest każdemu: konstruktorowi, rzeźbiarzowi, inżynierowi i sprzedawczyni w sklepie. Jest ona potrzebna każdemu. Spotykamy się z nią częściej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Cele wychowawcze zajęć

Rozwijanie osobowości ucznia:
· kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
· wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
· nauczenie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny,
· wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów,
· wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.

Rozwijanie myślenia:
· rozwijanie pamięci,
· rozwijanie zainteresowań matematyczno – przyrodniczych,
· nauczenie dostrzegania potrzeb opisywania zależności ilościowych, przestrzennych, metrycznych dotyczących ludzi, roślin, zwierząt, życia ekonomicznego, społecznego ( matematyzowanie rzeczywistości),
· rozwijanie umiejętności czytania krótkiego prostego tekstu ze zrozumieniem,
· przygotowanie do korzystania z tekstów użytkowych, kształtowanie umiejętności stosowania schematów w zadaniach jak i sytuacjach codziennych,
· kształtowanie umiejętności dostrzegania analogii,
· wykorzystanie zależności i analogii matematycznych do łatwiejszego zapamiętywania,
· rozwijanie sprawności rachunkowej,
· praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki.

Plan pracy

Cele zajęć
Sposób realizacji
Przewidywane osiągnięcia ucznia

Rozwijanie sprawności rachunkowej
· wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych· wykonywanie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na liczbach naturalnych z wykorzystaniem liczydeł, patyczków , posługiwanie się kalkulatorem itp.
· posługiwanie się algorytmami działań pisemnych ( dodawanie i odejmowanie do 1000, proste przypadki mnożenia i dzielenia)
· stosowanie reguł kolejności wykonywania działań
· obliczanie ułamka danej liczby
· dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych– proste przypadki ( całości, połówki, ćwiartki )
· potrafi zapisać i odczytać liczby naturalne do 1000
· dodaje i odejmuje w pamięci niekiedy na konkretach w zakresie 100
· potrafi mnożyć i dzielić w zakresie 100 w myśli, a czasem przy pomocy środków dydaktycznych
· zna pisemne algorytmy dodawania i odejmowania i wykorzystuje je w zakresie 1000
· zna kolejność wykonywania działań arytmetycznych
· przy pomocy nauczyciela potrafi obliczyć ułamek danej liczby
· dodaje i odejmuje proste przypadki ułamków zwykłych

Kształcenie pojęć matematycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
· posługiwanie się systemem dziesiątkowym
· posługiwanie się systemem rzymskim · rozumienie pojęć związanych z arytmetyką: suma, różnica, iloczyn, iloraz, liczby naturalne, cyfra, oś liczbowa
· kształtowanie pojęcia ułamka zwykłego ( połowa, ćwiartka, całość, ósemka) i dziesiętnego
· potrafi zapisać i odczytać liczby naturalne do 1000
· porządkuje liczby naturalne od największej do najmniejszej i odwrotnie
· umie wyróżnić w liczbie trzycyfrowej setki, dziesiątki, jedności
· potrafi zapisać i odczytać liczby w systemie rzymskim
· rozumie pojęcia: cyfra, suma, różnica, iloczyn, iloraz itp.
· rozróżnia proste ułamki zwykłe
· zna łatwe przykłady ułamków dziesiętnych, zapisuje je w tabelce dziesiątkowej i porównuje

Kształcenie sprawności manualnej i wyobraźni geometrycznej
Kształcenie pojęć geometrycznych i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi
· rozpoznawanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych za pomocą linijki
· mierzenie odcinków
· rozpoznawanie i rysowanie prostych prostopadłych i równoległych
· rysowanie odcinków i prostokątów w skali
· rysowanie podstawowych figur geometrycznych przy pomocy linijki, ekierki i cyrkla ( kwadrat, prostokąt, trójkąt, okrag)
· rozumienie pojęć związanych z geometrią: punkt, prosta, półprosta, odcinek, kąt ostry, rozwarty, prosty, prostokąt, kwadrat, trójkąt, prostopadłościan, sześcian, jednostki długości
· rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe
· potrafi narysować odcinki o danej długości oraz odcinki równoległe i prostopadłe
· wyróżnia trójkąty, kwadraty i prostokąty spośród innych wielokątów
· umie narysować podstawowe figury geometryczne o danych wymiarach
· umie narysować okrąg przy pomocy cyrkla
· rozumie podstawowe pojęcia matematyczne związane z geometrią
· zna rodzaje kątów i mierzy je za pomocą kątomierza
· potrafi opisać podstawowe własności sześcianu i prostopadłościanu na podstawie modelu

Rozwijanie umiejętności stosowania matematyki
· praktyczne posługiwanie się jednostkami długości, masy itp.
· rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań tekstowych ( w tym porównywanie różnicowe i ilorazowe)
· obliczanie obwodów, pól prostokątów i kwadratów z wykorzystaniem sieci kwadratowej
· posługiwanie się skalą w ćwiczeniach powiększających i pomniejszających figury
· praktyczne posługiwanie się kalendarzem, zegarem, pisanie dat, obliczenia czasowe, obliczenia czasu podróży
· korzystanie z informacji podanych za pomocą tabel, diagramów, rozkładów jazdy itp.
· rozpoznaje wyrażenia dwumianowane
· umie zamieniać jednostki długości
, masy, jednostki monetarne
· obliczy pole prostokąta i kwadratu przy łatwych danych i w sytuacjach praktycznych
· stosuje ze zrozumieniem zwroty o tyle więcej, o tyle mniej, tyle razy więcej, tyle razy mniej
· rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe , przy pomocy dorosłego rozwiąże zadania tekstowe dwudziałaniowe
· umie powiększyć i pomniejszyć figury geometryczne w łatwych skalach
· potrafi przy pomocy nauczyciela zastosować wiadomości związane ze skalą zastosować w odczytywaniu odległości na mapie
· umie korzystać z kalendarza, zegara
· potrafi posługiwać się pieniędzmi

Rozwijanie wiadomości o otaczającym świecie
· wskazywanie kierunków głównych i pośrednich na mapie
· rozróżnianie krajobrazów ( górski, wyżynny, nizinny)
· rośliny i zwierzęta jako element krajobrazu
· ogólna budowa roślin: drzewa, krzewu i rośliny zielnej
· Planeta Ziemia i jej miejsce w Układzie Słonecznym
· zmysły człowieka – ich rola i higiena
· potrafi wymienić i wskazać na mapie kierunki świata
· umie wskazać na mapie swoją miejscowość i region
· dostrzega piękno krajobrazów
· umie porównać właściwości wody w trzech stanach skupienia
· rozpoznaje pospolite gatunki zwierząt i roślin w najbliższym otoczeniu
· rozpoznaje podstawowe warzywa, owoce, rośliny zbożowe i przemysłowe uprawiane w Polsce
· potrafi wskazać w atlasie kolejne planety w Układzie Słonecznym
· potrafi określić rolę zmysłów w poznawaniu otaczającego świata (Urszula Banach, Iwona Lepionka, 2009).

źródło: edux.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.