Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z trudnościami w klasie II szkoły podstwawowej


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (ze zmianami
z dn. 17.11.2010 r.), nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Obowiązany jest, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej jak również na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Ponadto:
• opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej zobowiązuje nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i specyficzne trudności w uczeniu się
• ustalając wymagania edukacyjne nauczyciel winien kierować się zaleceniami zawartymi w opinii poradni oraz potrzebami edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi przez nauczycieli uczących go. Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen motywujących do go wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu pełną skalę ocen. Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności
w uczeniu się
• z przywołanego przepisu wynika także, że nauczyciel realizując przyjęty w szkole zestaw programów nauczania winien dostosować wynikające z nich wymagania edukacyjne, do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych konkretnego ucznia
• ustalonych przez siebie wymaganiach dla ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców dziecka
( prawnych opiekunów ).

Uczeń klasy drugiej……………(imię i nazwisko) uzyskał opinię z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w ………. Przebywa pod stałą opieką psychologa oraz logopedy, ponadto przejawia problemy emocjonalne , problemy z przestrzeganiem norm społecznych, zachowaniem na lekcjach i przerwach, bywa nadpobudliwy oraz agresywny w stosunku do uczniów a także nauczycieli. Uczeń ma problemy z głośnym czytaniem, przepisywaniem tekstu oraz pisaniem ze słuchu ( zaburzony słuch fonetyczny).
W związku z powyższym zachodzi potrzeba dostosowania wymagań edukacyjnych
w zakresie:

Wg podstawy programowej:
1.EDUKACJA POLONISTYCZNA
-uczeń układa wielozdaniowe wypowiedzi
– trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące i wykrzyknikowe.
– rozumie słuchany i czytany tekst pisze czytelnie dyktowane wyrazy i zdania
– pisze poprawnie wyrazy ze słuchu oraz krótkie zdania z trudnościami ortograficznymi (wyrazy z ą, ę, u, ó, rz, ż, ch, h).
– rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki.
– rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą,
– rozpoznaje rodzaj rzeczownika
– pisze z pomocą nauczyciela zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list.

1.EDUKACJA POLONISTYCZNA dostosowanie:
– uczeń układa kilku zdaniowe, a nie wielozdaniowe wypowiedzi.
– trafnie i poprawnie formułuje pytania i odpowiedzi, zdania rozkazujące i wykrzyknikowe.
– rozumie słuchany i czytany tekst.
– uczeń z pomocą nauczyciela pisze czytelnie dyktowane wyrazy i zdania
– wraz z pomocą nauczyciela pisze poprawnie wyrazy ze słuchu oraz krótkie zdania z trudnościami ortograficznymi (wyrazy z ą, ę, u, ó, rz, ż, ch, h).
– rozpoznaje rzeczowniki i czasowniki.
– rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą,
– rozpoznaje rodzaj rzeczownika
– pisze z pomocą nauczyciela zdania opisujące przedmioty, krótkie listy, życzenia, adresuje list.

2.EDUKACJA ŚRODOWISKOWA wg podstawy programowej
– Zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy, budowę roślin i warunki ich życia.
– Przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski.
– Zna i stosuje zasady poruszania się po drodze.
– Prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej.
2. Edukacja środowiskowa dostosowanie
– Zna pory dnia i roku, nazwy miesięcy, budowę roślin i warunki ich życia.
– Przeprowadza proste doświadczenia, obserwacje, pomiary i wyciąga trafne wnioski.
– Zna i stosuje zasady poruszania się po drodze.
– Prowadzi obserwację pogody i zapisuje jej elementy w formie obrazkowej.

3.EDUKACJA MATEMATYCZNA wg podstawy programowej
– uczeń cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 1000, (słownie wraz z pomocą nauczyciela)
– Porównuje i porządkuje liczby dwu- i trzycyfrowe.
– Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100.
– Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30.
– Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
– Potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych.
EDUKACJA MATEMATYCZNA dostosowanie
– uczeń słownie i cyfrowo zapisuje liczby w zakresie 1000
– Porównuje i porządkuje liczby dwu- i trzycyfrowe.
– Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100.
– Mnoży i dzieli liczby w zakresie 30.
– Rozwiązuje proste zadania tekstowe.
– Potrafi dokonać prostych obliczeń kalendarzowych, pieniężnych, wagowych, długości, czasu, zegarowych.

4.EDUKACJA PLASTYCZNA wg podstwy programowej
– Przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, nastrój.
– W pracach uwzględnia kształt, barwę, wielkość, proporcje, układ, fakturę, sytuacje przestrzenne.
– Z pomocą nauczyciela właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały.
– Rysuje odcinki, linie proste, prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty.
EDUKACJA PLASTYCZNA dostosowanie
– Przedstawia w swych pracach zjawiska, wydarzenia uwzględniając ruch postaci, nastrój.
– W pracach uwzględnia kształt, barwę, wielkość, proporcje, układ, fakturę, sytuacje przestrzenne.
– Z pomocą nauczyciela właściwie dobiera techniki plastyczne i materiały.
– Rysuje odcinki, linie proste, prostopadłe, równoległe, prostokąty, kwadraty, trójkąty
5.EDUKACJA MUZYCZNA wg podstawy programowej
– Potrafi z pomocą nauczyciela akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych.
– gra na flecie ( gama i proste melodie)
– Śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo.
– Improwizuje melodie do krótkich tekstów.
– Swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.
EDUKACJA MUZYCZNA dostosowanie
– Potrafi z pomocą nauczyciela akompaniować do piosenek i zabaw za pomocą efektów akustycznych i instrumentów perkusyjnych.
– wystukuje rytm na tamburynie
– Śpiewa piosenki indywidualnie i zbiorowo.
-Z pomocą nauczyciela improwizuje melodie do krótkich tekstów.
– Swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne.

6.EDUKACJA TECHNICZNA wg podstawy programowej
– właściwie organizuje własne działania.
– Ustala kolejność czynności.
– Wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania.
– Umie dobrać narzędzia, przybory i materiały.
6.EDUKACJA TECHNICZNA dostosowanie
– Z pomocą nauczyciela właściwie organizuje własne działania.
– Ustala kolejność czynności.
– Wybiera najwłaściwszy sposób realizacji zadania.
– Umie dobrać narzędzia, przybory i materiały.

7.EDUKACJA RUCHOWA l ZDROWOTNA wg podstawy programowej
– Jest sprawny ruchowo.
– Chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych.
– stara się być zdyscyplinowany, systematyczny, wytrwały, w pokonywaniu trudności.
– Przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry.
– Umie dokonać samooceny własnej pracy.
– Troszczy się o zdrowie czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych.
– Przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega.
7.EDUKACJA RUCHOWA l ZDROWOTNA dostosowanie
– Jest sprawny ruchowo.
– Chętnie współdziała w grach i zabawach zespołowych.
-Zmotywowany przez nauczyciela stara się być zdyscyplinowany, systematyczny, wytrwały, w pokonywaniu trudności.
– Z motywacją nauczyciela przestrzega ładu i porządku oraz zasad gry.
– Umie dokonać samooceny własnej pracy.
– Troszczy się o zdrowie czystość, higienę i bezpieczeństwo swoje i innych.
– Przestrzega norm postępowania jako uczeń i kolega (Joanna Krakowiak, edux.pl)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.