INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY
dla dziecka o potrzebie kształcenia specjalnego

na rok szkolny 2011/2012

Program został opracowany na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.( Dz. U. nr 228). Orzeczenia PPP w Połczynie Zdroju o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego / Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz. 17)/

1. Informacje o dziecku
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Data urodzenia
3. Nazwa przedszkola
4. Oddział/ klasa/ szkoły
5. Orzeczenie z PPP / numer, data wydania/
6. Kategoria niepełnosprawności dziecka – niepełnosprawność ruchowa spowodowana dziecięcym porażeniem mózgowym.

Program będzie realizowany w ciągu roku szkolnego 2011/2012 w klasie zerowej

II. Ocena poziomu funkcjonowania dziecka – analiza możliwości i potrzeb dziecka /na podstawie dokumentacji: orzeczenie, obserwacja pedagogiczna/

Analiza dokumentów
1. Możliwości / mocne strony dziecka/ (w obszarze rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, motywacyjnego
Łatwo nawiązuje kontakty z osobą badającą. Podporządkowuje się, rozumie polecenia, wytrwały w wykonaniu zadań. Prawidłowa koncentracja uwagi. Dobra orientacja w najbliższym otoczeniu. Wykazuje dużą ciekawość poznawczą oraz spontaniczną aktywność werbalną. Rozumie wydarzenia i zajmuje właściwe stanowisko wobec zaistniałych wydarzeń. Prawidłowe myślenie przyczynowo- skutkowe. Posługuje się liczebnikami głównymi- poprawnie liczy w zakresie 10. Prawidłowo stwierdza równoliczność zbiorów. Potrafi z pomocą dorosłego wyznaczyć wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10. Dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów. Wyróżnia głoski występujące w nagłosie wyrazów. Potrafi opowiedzieć historyjkę obrazkową. Rysunek człowieka zawierz podstawowe części. Przemieszcza się samodzielnie „ raczkując” lub klecząc na kolanach. Stoi z podparciem- trudności z utrzymaniem równowagi. Zakłada podstawowe elementy garderoby. Je samodzielnie używając sztućców. Sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, wymaga osoby dorosłej w toalecie
Dobre możliwości poznawcze oraz motywacja do pracy.

2. Ograniczenia / słabe strony funkcjonowania dziecka/ ( wynikające z dysfunkcji dziecka oraz inne trudności negatywnie wpływające na opanowanie wiadomości i umiejętności szkolne).
Spostrzegawczość wzrokowa, koordynacja wzrokowo- ruchowa i sprawność grafomotoryczna ręki lewej. Analiza i synteza słuchowa wyrazów, spostrzegawczość słuchowa. Różnicowanie stron prawa- lewa. Sprawność ruchowa. Niepoprawny chwyt narzędzia graficznego, widoczne silne napięcie ręki piszącej, brak płynnych ruchów nadgarstka. Rysowanie po śladzie, odwzorowywanie figur geometrycznych, wycinanie nożyczkami.
Seplenienie miedzy zębowe w czasie artykulacji głosek syczących (s,z,c, )- czubek języka wysuwa się między zęby.

3. Funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, szkole ( na podstawie obserwacji pedagogicznej)
Pogodne usposobienie. Bardzo łatwo nawiązuje kontakty z nauczycielem i rówieśnikami. Lubi towarzystwo rówieśników. W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach- dzieli się swoimi przeżyciami z innymi, wypowiada się w czasie zabawy i wykonywanych czynności, zgłasza swoje potrzeby, informuje o trudnościach, dzieli się radościami ze swoich osiągnięć, formułuje pytania i udziela odpowiedzi odpowiednio do sytuacji. Uczestniczy w rozmowach prowadzonych indywidualnie. Słucha uważnie tekstów czytanych i opowiadań. Stosuje się do poleceń nauczyciela, zna zasady właściwego zachowania się w sali. Lubi zajęcia muzyczne- żywo reaguje na muzykę- odtwarza rytm za pomocą: klaskania, próbuje grać na instrumentach, powtarza krótkie motywy melodyczne, śpiewa piosenki. Chętnie bierze udział w różnych zajęciach i zabawach swobodnych i zorganizowanych przez nauczyciela. Wznosi konstrukcje z klocków, samodzielnie tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów.

4. Funkcjonowanie dziecka w domu rodzinnym ( na podstawie informacji rodziców)
Załącznik nr 1.

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie szczegółowym ( w obszarze specyfiki niepełnosprawności dotyczące poszczególnych obszarów działalności edukacyjnej przedszkola
Utrwalanie i poszerzania zakresu posiadanej wiedzy oraz nabywanie nowych wiadomości i umiejętności.
W razie potrzeby wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonanie poszczególnych zadań.
Motywowanie dziecko do działania poprzez wspieranie, mobilizowanie do wysiłku, podnoszenie wiary we własne możliwości oraz stosowanie pochwał.
Stymulacja sprawności manualnej i grafomotorycznej
– Malowanie palcami
– Zamalowywanie farbą dużych płaszczyzn dużym pędzlem, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na ruchy pionowe i poziome, z zachowaniem kierunku od lewej do prawej
– Zamalowywanie przestrzeni ograniczonej konturem
– Malowanie farbami podanych wzorów linii np. falistych, kształtów kolistych, drabinki
– Obrysowywanie dłoni, nogi, ciała kolegi lub konkretnych przedmiotów
– Gniecenie arkusza gazety przy użyciu ręki prawej lub lewej
– Składanki papierowe
– Rysunki na dowolny temat kredkami świecowymi, ołówkowymi, pastelami, modeliną, plasteliną
– Pogrubianie konturów
– Rysowanie wzorów bez odrywania ręki, np. ……..
– Rysowanie szlaczków i wzorów literopodobnych z zwiększonej liniaturze, z czasem liniaturę zmniejszamy aż do liniatury zeszytu
– Wycinanie nożyczkami
– Nawlekanie korali , guzików.
– Odrysowanie od szablonu.
– temperowanie kredek
– zabawy ilustracyjne ruchami ręki i palców n.p. ”Idzie kominiarz po drabinie
– kreślenie linii zgodnie z kierunkiem pisania ( l proste – poziom , pion łamane , owalne , krzywe itp. )
Stymulacja orientacji przestrzennej i słuchowej
– Rozpoznawaniu i nazywaniu części swojego ciała a następnie u innych osób
– Dostrzeganie symetrii własnego ciała- „ Zabawa z lustrem”
– Utrwalaniu pojęć określających prawą i lewą stronę ciała
– Utrwaleniu kierunków względem osi własnego ciała
– Określeniu położenia przedmiotów w przestrzeni
– Stworzeniu sytuacji dydaktycznych, by dziecko doświadczało przestrzeni poprzez ruch i uczestniczenie w sytuacjach praktycznych
– ćwiczenia w odnajdywaniu takich samych obrazków , przedmiotów i różnych ich układów wśród innych.
– opis ilustracji
– odtwarzanie kompozycji w określonym układzie .
– rozpoznawanie źródła odgłosów dochodzących z otoczenia
Stymulacja pozytywnych emocji w pokonywaniu trudności
– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
– wzajemne zaufanie
– stopniowe usamodzielnianie dziecka.
– integracja w grupie.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – Załącznik nr 2

III. Procedury osiągania celów ( realizacja zajęć edukacyjnych wynikająca z dysfunkcji dziecka).

1. Zasady kształcenia
Ogólne:
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dostosowując wymagania do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dziecka.
Specyficzne dla niepełnosprawności dziecka:
Rewalidacyjne, dydaktyczne i wychowawcze
– rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców.
– zwiększanie bądź zmniejszanie napięcia mięśniowego.
– wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
– koordynacja pracy rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej .
– ćwiczenie ruchów postępujących od strony lewej do prawej.
– wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki ( ruchy okrężne , pionowe, poziome, faliste od strony lewej do prawej i z góry do dołu )
– ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej .
– ćwiczenia w rozumieniu stosunków przestrzennych zachodzących pomiędzy poszczególnymi obiektami .
– kształtowanie prawidłowej postawy społeczno-etycznej i umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne,
– nauka celowego działania
– wzmacnianie poczucia własnej wartości
– rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dzieci.
– niwelowanie i minimalizowanie leków i niepokojów
– kształtowanie umiejętności prostej samoobsługi.

2. Metody kształcenia
– Metoda malowania 10 palcami, stosowanie różnych technik plastycznych
– Metoda W. Sherborne
– Metoda C. Orfa
– Metoda zabawowo- naśladowcza
– Metoda opowieści ruchowej
– Metoda R. Labana
– Metoda I. Majchrzak – „Nazywanie świata, odmienna metoda nauki czytania”

3. Formy kształcenia
Indywidualna , zróźnicowana

4. Przewidywane osiągnięcia
wzrośnie sprawność:
– manualna,
– grafomotoryczna,
– wzrokowo- ruchowa,
– słuchowa
wzrośnie poprawność wymowy dziecka pod względem artykulacyjnym
poczyni postępy w zakresie uspołecznienia i większej samodzielności
pozytywnie wpłynie na dalszy wszechstronny rozwój poznawczy dziecka.

5. Ocena efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku / ewaluacja/
Do ewaluacji posłuży arkusz obserwacji postępów edukacyjnych i wychowawczych dziecka pod koniec I i II semestru roku szkolnego 2011/ 2012.
a) osiągnięcia edukacyjne
b) osiągnięcia terapeutyczne

IV. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu/ szkole

1. Tygodniowy rozkład zajęć ( wynikający z realizacji podstawy programowej).
2. Wykaz zajęć specjalistycznych realizowanych na terenie przedszkola/ szkoły.
V. Działania wspierające rodziców

1. Porady / konsultacje, warsztaty – w zakresie wspierania rozwoju dziecka, organizowane w przedszkolu/ szkole/
a. 1 x w semestrze
b. w zależności od potrzeb rodziców i nauczyciela, logopedy.

VI. Spotkania zespołu
a. 1 x w semestrze
b. w zależności od potrzeb

VII. Inne formy wspomagania / zewnętrzne / wspomaganie rozwoju w zakresie zajęć terapeutycznych, logopedycznych i rehabilitacji ruchowej, nazwa ośrodka/
VIII. Procedury realizacji IPET/ Członkowie Zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej
IX. Zgoda rodziców
X. Data i podpis nauczyciela

mgr Małgorzata Malinowska

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.