mgr Adam Nowak

Program nauczania
wychowania fizycznego
Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć będę wytrwały w swym wysiłku”

Spis treści
Wstęp ………………………………….2
Struktura dokumentu …………………………………. 3
Uwarunkowania realizacji programu …………………………………. 3
Cele kształcenia i wychowania………………………………….4
Treści nauczania ………………………………….6
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ………………………………..16
Kryteria oceny ………………………………….18

Wstęp

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę godny w swym wysiłku.”

Program nauczania dotyczy przedmiotu wychowanie fizyczne dla IV etapu edukacyjnego w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy w Wąsoszu. Program jest przeznaczony dla 290 godzin zajęć realizowanych w ciągu trzech lat nauki. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia specjalnego.
Program realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4 Poz.17) (Podstawę Programową).

Struktura dokumentu
Program zawiera:
1.cele kształcenia i wychowania
2.treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia,
3.sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania,
4. kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,

Uwarunkowania realizacji programu
Program został zaplanowany dla konkretnej grupy uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy ,zarówno dziewcząt jak i chłopców ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Poniżej opisano założenia dotyczące grupy uczniów i szkoły, przyjęte przy projektowaniu programu.
1.Szkoła Przysposabiająca do Pracy
2.Grupa uczniów: dziewczęta i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
3.Obiekty sportowe; szkoła dysonuje:
a. małą salką gimnastyczną
b. dobrze wyposażoną siłownią (atlas, bieżnia mechaniczna, ergowiosła,
2 rowery stacjonarne, ławeczka ze sztangą, ekspandory, hantle)
c. zespołem boisk na powietrzu (boiska do: piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego – orlik)
d. bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku w dal.
4.Otoczenie szkoły: w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują się tereny spacerowe – amfiteatr, przystań kajakowa nad rzeką Barycz.
5.Wyposażenie: nauczyciel ma do dyspozycji sprzęt sportowy: piłki (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), materace, kije do nordicwalking, rakiety do badmintona, rakiety do tenisa ziemnego, stoły i rakietki do tenisa stołowego, stół bilardowy, ringo, kije i bramki do unihokeja, sprzęt gimnastyczny (kozioł, skrzynia), rolki, łyżwy, sanki, stół do bilarda , gra stolikowa – piłkarzyki, rowery szt. 10 inne.

1.Cele kształcenia i wychowania
U podstaw tworzenia programu leży chęć rozwiązania problemów, zidentyfikowanych podczas nauczania wychowania fizycznego w szkole – przysposabiającej do pracy. Problemy te są również wskazywane w literaturze przedmiotowej. Chodzi tu o:
-Usprawnianie zaburzonych funkcji psychofizycznych,
-Podniesienie samooceny w celu możliwości odniesienia sukcesu,
-Brak umiejętności samodzielnego organizowania wypoczynku i rekreacji,
-Brak świadomości własnej tożsamości, akceptacji siebie jako osoby niepełnosprawnej,
-Rosnący brakiem dbałości o własne zdrowie (nadwaga, używki –papierosy, zła dieta)
-Brak nawyku do aktywnego spędzania czasu wolnego
-Niski poziom higieny osobistej
Skutkami zidentyfikowanych problemów jest słabe przygotowanie młodzieży do podejmowania całożyciowych form aktywności ruchowej. Powoduje to spadek aktywności ruchowej z wiekiem.
1 Narodowy Program Zdrowia 2007-2015
Aby realizacja programu mogła wpływać na ograniczenie skutków zidentyfikowanych problemów, należy zidentyfikować pierwotne ich przyczyny i dążyć do ich eliminacji lub ograniczenia.

I Cele główne:

1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
2. Rozwijanie zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne niezależne funkcjonowanie uczniów.
3.Promowanie aktywności fizycznej w celu świadomego udziału w różnych formach aktywności ruchowej w czasie nauki w szkole i po jej zakończeniu.
4.Wyrobienie w uczniu umiejętności niezbędnych do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu, nawyku dbałości o higienę osobistą i bezpieczeństwu.
5.Wspieranie ucznia w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborów oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach, a w szczególności w sytuacjach trudnych.
6.Poznanie czynników zagrażających zdrowiu oraz nabycie podstawowych umiejętności ratowniczych.

II Cele szczegółowe:

1.Wszechstronny i zrównoważony rozwój organizmu ucznia.
2.Wyrabianie poczucia własnej wartości, sprawiedliwości i kultury osobistej.
3.Nauczanie szacunku dla innych osób.
4.Wpojenie stosowania zasady „fair play” oraz kultury „kibicowania.
5.Przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku i klimacie, w którym uczeń się rozwija.
6.Wyposażenie ucznia w umiejętności i wiadomości umożliwiające samokontrolę.
7.Wytworzenie umiejętności korzystania z takich czynników jak naturalny teren, powietrze, woda, pory roku.
8.Opanowanie podstawowych umiejętności wynikających z podstawy programowej.
10.Wpajanie zasad przestrzegania higieny oraz zdrowego stylu życia.

2.Treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia

Treści nauczania:
1.Gry i zabawy ruchowe:
– orientacyjno – porządkowe,
– skoczne,
– bieżne,
– z mocowaniem,
– ze śpiewem i przy muzyce,
– rzutne,
– na czworakach,
– w wodzie,
2.Rekreacja:
– cyklistyka,
– kajakarstwo,
– nordic walking,
– bilard
– tenis ziemny i stołowy,
3. Mini zespołowe gry sportowe:
– koszykówka,
– siatkówka,
– piłka nożna,
– unihokej,
4. Gimnastyka:
– ćwiczenia kształtujące
– ćwiczenia gibkościowe,
– ćwiczenia koordynacyjne,
– ćwiczenia równoważne,
– elementy gimnastyki sportowej,
5.LA:
– bieg,
– rzut,
– skok,
– atletyka terenowa,
6. Sporty zimowe:
– saneczkarstwo,
– łyżwiarstwo
– gry i zabawy na lodzie i śniegu,
7. Ćwiczenia korekcyjne.
– wzmacnianie grup mieśni osłabionych,
– rozciąganie grup mięsni przykurczonych,
– ćwiczenia korekcyjne stóp,
– wzmacnianie mięśni posturalnych.

Dyscyplina i tematyka zajęć

Liczba godz
Wymagania podstawowe
Wymagania ponadpodstawowe

Omówienie zasad bezpieczeństwa wymogów, kryteriów ocen, poznajemy i układamy plan pracy
Zabawy i gry ruchowe
1. orientacyjno-porządkowe
2 bieżne
3. skoczne
4. rzutne
5. na czworak
6.z mocowaniem
7.ze śpiewem
8. w wodzie

Rekreacja i turystyka:

CYKLISTYKA
1.Nauka i doskonalenie wsiadania i zsiadania z roweru.
2.Ćwiczenia na rowerze stacjonarnym.
3.Nauka i doskonalenie jazdy na rowerze trójkołowym.
4.Nauka i doskonalenie jazdy na zwykłym rowerze.
5.Doskonalenie jazdy na rowerze trójkołowym z omijaniem przeszkód.
6.Doskonalenie jazdy na rowerze zwykłym z omijaniem przeszkód.
7.Pokonujemy rowerowy tor przeszkód.
8. Poznajemy podstawowe przepisy kodeksu drogowego.
9.Wycieczki rowerowe po okolicy Wąsosza.
10.Konserwacja, czyszczenie i naprawa rowerów.

KAJAKARSTWO
1.Nauka i doskonalenie bezpiecznego wsiadania do kajaku z pomocą nauczyciela.
2.Poznajemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw na kajaku.
3.Nauka i doskonalenie samodzielnego wsiadania do kajaku.
4.Nauka trzymania wiosła i wiosłowania.
5.Nauka zakładania kamizelki ratunkowej.
6.Nauka wykonywania prostych manewrów, zwroty.
7.Uczestniczymy w regatach i spływach kajakowych.

BILARD
1.Poznajemy Podstawowe przepisy gry i zachowania przy stole bilardowym.
2.Nauka trzymania kija.
3.Nauka celowania kijem w bile.
4.Rozgrywamy turnieje bilardowe.

NORNIC WALKING

1.Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę z kijkami.
2.Nauka prawidłowego trzymania kija.
3.Ćwiczenia koordynacyjne.
4.Wyścigi indywidualne i sztafetowe na różnych dystansach.
5.Piesze wycieczki po okolicy Wąsosza.

TENIS ZIEMNY I STOŁOWY

1.Ćwiczenia kształtujące koordynację wzrokowo ruchową z rakietą.
2.Nauka trzymania rakietki.
3.Nauka wykonywania odbić różnymi sposobami.
4.Gra pojedyncza a gra deblowa.
5.Bierzemy udział w mini turnieju tenisowym.

GRY I ZABAWY REKREACYJNE.
1.Nauka gry w kometkę.
2.Nauka gry w palanta.
3.Zabawy bieżne na dworze.
4.Zabawy w chowanego, siedem cegieł.

MINI SIATKÓWKA

1.Nauka i doskonalenie odbić piłki sposobem górnym.
2.Nauka i doskonalenie odbić sposobem dolnym.
3.Nauka i doskonalenie zagrywki sposobem dolnym.
4.Nauka i doskonalenie zagrywki sposobem tenisowym.
5.Wprowadzenie do gry w siatkówkę.
6.Gra szkolna.
7.Bierzemy udział w turnieju siatkarskim.

MINI PIŁKA NOŻNA
1.Ćwiczenia oswajające z piłkami.
2.Nauka i doskonalenie przyjęć i kopnięć piłki prawą i lewą nogą.
3.Nauka i doskonalenie prowadzenia piłki nogą.
4.Strzały na bramkę i do celu.
5.Gra bramkarza.
6.Gra szkolna w mini piłkę nożną.
7.Udział w turnieju piłkarskim.

MINI KOSZYKÓWKA
1.Ćwiczenia oswajające z piłkami.
2.Doskonalenie techniki kozłowania piłki prawą ręką.
3.Doskonalenie techniki kozłowania piłki lewą ręką.
4.Doskonalenie techniki podań piłki.
5.Doskonalenie techniki rzutów z różnych pozycji.
6.Elementy gry szkolnej, gra sytuacyjna.
7.Utrwalanie zasad gry – przepisy.
8.Gra szkolna, udział w mini turniejach.

UNIHOKEJ
1.Doskonalenie techniki trzymania kija.
2.Nauka i doskonalenie prowadzenia piłki przy kiju.
3.Nauka i doskonalenie techniki strzału na bramkę.
4.Utrwalanie przepisów gry.
5.Gra szkolna uproszczona.

GIMNASTYKA
1.Ćwiczenia kształtujące ogólnorozwojowe
2.Ćwiczenia gibkościowe.
3.Ćwiczenia koordynacyjne.
4.Ćwiczenia równoważne.
5.Elementy gimnastyki sportowej:
– przewrót w przód,
– przewrót w tył,
-przewroty łączone,
-skok przez kozła,
-skok przez skrzynię,
-ćwiczenia o charakterze siłowym na drążku,
6.Ćwiczenia korekcyjne.

LA
1.Nauka techniki biegów sprinterskich i biegów długich.
2.Nauka i doskonalenie techniki startu niskiego.
3.Bieg właściwy na dystansie 60 i 100m.
4.Nauka i doskonalenie techniki skoku w dal techniką naturalną.
5.Nauka i doskonalenie techniki rzutu piłeczką palantową.
6.Nauka i doskonalenie techniki rzutu piłką lekarską w tył ponad głową.
7.Nauka techniki przekazywania pałeczki sztafetowej. Bieg sztafetowy.
8. Atletyka terenowa.
9.Mini zawody LA.

SPORTY ZIMOWE

1.Gry i zabawy na śniegu.
2.Ćwiczenia przygotowujące do jazdy na łyżwach – suche ćwiczenia.
3.Nauka i doskonalenie techniki jazdy na łyżwach.
4.Mini zawody na łyżwach.
5.Zabawy saneczkarskie na śniegu.
6.Budowanie fortecy i rzuty śnieżkami do celu.
7.Wycieczki zimowe na górkę Halinowską.

ĆWICZENIA KOREKCYJNE:

1.Ćwiczenia wzmacniające grupy mm. Osłabionych.
2.Ćwiczenia rozciągające grupy mm. Przykurczonych.
3.Ćwiczenia antyskoliotyczne.
4.Ćwiczenia przeciw kifozie.
5.Ćwiczenia kształtujące wysklepienie podłużne i poprzeczne stopy.
6.Gry i zabawy charakterze korekcyjnym.

Opis założonych osiągnięć ucznia:

Po zakończeniu IV etapu edukacyjnego uczeń powinien:
– wiedzieć jak dbać o zdrowie, umieć zapobiegać jego utracie;
– umieć zapobiegać urazom powstającym w wyniku podejmowania aktywności sportowej ;
– umie korzystać z opieki zdrowotnej;
– umieć ocenić wydarzenia, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu oraz właściwie zachować się w takich sytuacjach.

3. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania.

Tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego w każdym roku nauczana wynosi trzy jednostki lekcyjne. Program obejmuje trzyletni proces kształcenia.

W ramach trzech godzin realizowane są treści nauczania z zakresu:
– lekkoatletyki
– gimnastyki
– koszykówki
– piłki nożnej
– piłki siatkowej
– unihokeja
– łyżwiarstwa
– rytmu, tańca i muzyki
– kształtowania sprawności ogólnej
– gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
– turystyki i rekreacji ( cyklistyka, kajakarstwo, jazda na rolkach i wrotkach, tenis stołowy i ziemny, bilard)
Głównym założeniem tego programu jest stworzenie uczniom warunków do realizowania się w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Celem zajęć oprócz zdobycia umiejętności ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportu jest znajomość prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej oraz właściwe ich wykorzystanie. Młodzież ma uczestniczyć nie tylko w wychowaniu fizycznym, ale w całej kulturze fizycznej, co przyniesie efekty w formie integracji klasy, rozbudzeniu potrzeb ruchowych i w nabyciu nawyku aktywnego wypoczynku na całe życie. W tych działaniach ma szanse realizować się też młodzież mniej sprawna fizycznie lub z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. W związku z powyższymi założeniami treści związane
z turystyką i rekreacją traktowane są na równi z pozostałymi.

Dobór metod i form pracy determinują:
– specyficzne potrzeby uczniów,
– trudność w osiągnięciu celu,
– zróżnicowany poziom sprawności w poszczególnych klasach,
– temat zajęć.
Metody zalecane w pracy z uczniami klas przysposabiających do pracy:
-pokaz i objaśnienie,
-indywidualna,
-celowości ruchu,
-działania praktycznego,
-stacyjna.
Formy pracy:
-zabawowa,
-zadaniowa,
-ścisła.

Aby osiągnąć przedstawione cele, szkoła powinna:
1.Zapewnić sprzęt i warunki do realizacji zajęć sportowych.
2.Wspierać rozwój nauczycieli i umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3.Wspomagać działania służące zdrowiu i dbałości o własne ciało.

4. Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria ocen z wychowania fizycznego w zespole szkół w Wąsoszu.

OCENA POZYTYWNA

Opanowanie materiału przewidzianego w programie i zrealizowanego przez nauczyciela w stopniu ponadpodstawowym.
Systematyczne podnoszenie i doskonalenie poziomu swojej sprawności fizycznej.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego (wykonywanie poleceń, zadań i ćwiczeń określonych przez nauczyciela).
Uczeń jest przygotowany do lekcji (uczeń powinien być ubrany w strój sportowy wymagany przez nauczyciela). Uczeń, który nie jest przygotowany do zajęć, powinien przedstawić nauczycielowi usprawiedliwienie od rodziców lub od lekarza.
Reprezentowanie Szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych na różnym szczeblu.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
Umie zmobilizować grupę do efektywniejszej pracy.
Zna podstawowe przepisy gry ZGS.
OCENA NEGATYWNA
Uczeń nie wykazuje chęci i starań prowadzących do podnoszenia swojej sprawności fizycznej z przyczyn niezależnych od jego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Całkowity brak aktywności na zajęciach.
Rzadko uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.
Nie dba o kulturę i higienę osobistą.
Niszczy sprzęt sportowy.

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego możliwości.
W celach poglądowych i funkcji motywacyjnej i oceniającej stosowane są oceny w skali od 1 do 6 za poszczególne osiągnięcia sportowe i stosunek do przedmiotu zgodnie z mottem przewodnim olimpiad specjalnych „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć będę wytrwały w swym wysiłku”
Oceny cząstkowe zapisywane są w dzienniku lekcyjnym w odpowiednich rubrykach. Na koniec roku szkolnego dokonywana jest ocena w formie opisowej, a na półrocze dokonuje się oceny postępów w rozwoju.

źródło: Adam Nowak, edux.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.