WSTĘP

Wśród uczniów polskich szkół znajduje się wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju. Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim i różnice w ich rozwoju są mało dostrzegalne , w stosunku do ich rówieśników o prawidłowym rozwoju.
Ich braki dotyczą głównie sprawności intelektualnej, przez co napotykają wiele trudności przy opanowaniu programu szkolnego. Mają braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu różnych przedmiotów szkolnych, zwłaszcza języka polskiego i matematyki.
Upośledzenie umysłowe wiąże się także ze specyficznym sposobem zachowania.
Dziecko upośledzone może nie potrafi tak dobrze czytać, liczyć czy wypowiadać się, ale tak jak inne dzieci ma prawo być pełnoprawnym członkiem wspólnoty szkolnej.

DIAGNOZA

Na podstawie badań specjalistycznych stwierdzono upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia.
Chłopiec poprawnie definiuje nieliczne pojęcia odwołując się do konkretnych cech ich odpowiedników, przyswoił podstawowe informacje na temat otaczającego świata, rozumie jedynie proste zasady obowiązujące w sytuacjach życia codziennego, potrafi porównać kilka znanych przedmiotów pod względem konkretnych cech.
Nie radzi sobie z wykonywaniem nawet prostych zadań arytmetycznych podawanych słownie, ujmowaniem związków przyczynowo – skutkowych na podstawie obrazków. Jest mało spostrzegawcze, duży problem sprawia mu scalanie materiału przestrzennego. Wolne jest tempo uczenia się wzrokowo – ruchowego.
Znacznie opóźniony jest rozwój percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
W pisaniu z pamięci i ze słuch uczeń popełnia liczne błędy dotyczące zapisu wyrazów ze zmiękczeniami, pojedyńczo opuszcza znaki diakrytyczne.
Poziom graficzny pisma jest zaburzony; litery są niekształtne, nie utrzymane w liniaturze zeszytu, nieprawidłowo łączone, nadmiernie ściśnięte.
Czyta na poziomie głosowania wyrazów w szybkim tempie, popełnia pojedyncze błędy w syntezie wyrazów, dobrze rozumie przeczytany samodzielnie tekst.
Z zakresu matematyki uzupełnienia i utrwalenia wymagają następujące treści: liczenie pieniędzy ( wiadomości praktyczne ), dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych, rozwiązywanie zadań z treścią.

Podstawą opracowania indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych
dla ucznia klasy VI były zalecenia zawarte w orzeczeniu
wydanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną .

W pracy z dzieckiem szczególną uwagę należy zwrócić na:

– rozwijanie funkcji wzrokowej i wzrokowo – ruchowej ( analiza i synteza wzrokowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa, ogólna spostrzegawczość ), słuchowej ( analiza i synteza , pamięć słuchowa), podnoszenie sprawności grafomotorycznej

-wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie i zasobu słownictwa

– intensywne uzupełnianie i utrwalanie podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych (czytanie ze zrozumieniem, pisanie, liczenie)

Treści programu będą realizowane w ramach przydzielonych godzin zajęć
rewalidacyjnych.

CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

– dostosowanie działań edukacyjnych do diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dziecka
– zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości
– poszerzenie wiedzy o świecie
– podnoszenie sprawności grafomotorycznej
– rozwijanie percepcji wzrokowej, wzrokowo- ruchowej i słuchowej
– budzenie wiary we własne możliwości
– wdrażanie do gromadzenia doświadczeń matematycznych
– wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa
– kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji i logicznego myślenia
– wytworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, zaufaniu i wsparciu

DZIAŁANIA REWALIDACYJNE

1.Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, wzrokowo – ruchową i spostrzegawczość.

• układanie figur według wzoru i z pamięci
• składanie pociętych obrazków
• układanie puzzli
• uzupełnianie braków na obrazkach
• dopasowywanie części obrazków do całości
• wyodrębnianie różnic między obrazkami
• różnicowanie położenia figur w przestrzeni
• układanie pociętych liter
• rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter
• rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach
• dobieranie par jednakowych obrazków
• układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
• segregowanie podpisów
• rozwiązywanie rebusów, zagadek i krzyżówek
• wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych
oraz skreślanie wyrazów niepotrzebnych
• zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazków
• pisanie z pamięci

2.Ćwiczenia usprawniające percepcje słuchową.

• segregowanie obrazków według pierwszej głoski
• reagowanie na wyraz rozpoczynający się na dana głoskę
• segregowanie obrazków do
– podanej słuchowo i za pomocą obrazu graficznego pierwszej goski
– podanej słuchowo głoski
– pokazanej litery
• rozpoznawanie dźwięków różnych przedmiotów z otoczenia
• śpiewanie wyrazów ( samodzielne tworzenie melodii lub śpiewanie
wyrazów na znaną melodię )
• tworzenie słów na określoną głoskę, liczenie słów, podział wyrazów na głoski i sylaby
• budowanie wyrazów z określoną głoska na końcu, tworzenie wyrazów rozpoczynających się na ta samą sylabę, na określoną sylabę
• tworzenie par wyrazów różniących się tylko jedna głoską np.:wąż- mąż
• budowanie ciągów wyrazów, w którym każdy następny wyraz zaczyna się na głoskę taką jaką kończy się poprzedni
• nauka na pamięć krótkich piosenek i wierszyków
• wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania
• podział wyrazów na sylaby
• rozpoznawanie sylab w usłyszanym słowie
• uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach ( tekst z lukami )
• układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek podanych wyrazów
• segregowanie obrazków według pierwszej głoski ( różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych )
• uzupełnianie liter oznaczających spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne
• pisanie ze słuchu

3.Ćwiczenia grafomotoryczne.

• rysowanie równoczesne obiema rękami
• lepienie z plasteliny
• malowanie palcami dużych form falistych i kolistych
• wypełnianie konturów, zamalowywanie konturów
• kopiowanie przez kalkę
• nawlekanie korali na nitkę
• witrażyki- wycinanie i podklejanie kolorowa bibuła
• malowanie dowolne kredkami, farbami
• pisanie po śladzie bez odrywania ręki
• pisanie liter, zdań w zeszycie
• przepisywanie fragmentów tekstów

4.Rozwijanie umiejętności matematycznych.

• ćwiczenia rachunkowe: dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych
• kształtowanie umiejętności praktycznych: przeliczanie pieniędzy
• rozwiązywanie zadań z treścią

5.Rozbudzanie zainteresowań poznawczych, rozszerzenie słownictwa biernego i czynnego.

• swobodne wypowiedzi ucznia na tematy mu najbliższe
• wzbogacenie wiedzy o świecie

6.Doskonalenie umiejętności czytania.

• czytanie głośne i ciche
• ćwiczenia w rozumieniu tekstu

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

W trakcie zajęć nauczyciel podkreśla mocne strony ucznia, stara się
nawiązać z nim jak najlepszy kontakt, zachęca go do pracy oraz pomaga pokonać trudności.
W czasie zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozwijana jest percepcja wzrokowa i wzrokowo – ruchowa, percepcja słuchowa, podnoszona sprawność grafomotoryczną. Wzbogacana jest wiedza o świecie oraz zasób słownictwa.
Uzupełniane są i utrwalane wiadomości szkolne.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW REWALIDACYJNYCH

W procesie adaptacji do życia społecznego dziecka upośledzonego w stopniu lekkim należy stworzyć odpowiednie dla niego warunki poznania świata.
Do nich zalicza się potrzebę wielozmysłowego poznania świata, stopniowanie trudności oraz wiązanie zdobytych wiadomości i umiejętności z praktyką.
Drogą kompensacji braków należy usprawniać jego ogólny rozwój, dając mu poczucie przydatności społecznej, równocześnie dbając o pracę korekcyjną i usprawniającą (Beata Olszewska).

źródło: edux.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.